Radovanović Saša, Tasić Nikola, Đorđević Ivana i Urošević Božidar

Lice Fizičko lice
Adresa: Bojana Prvulović 44, Čede Vasovića 43/47, Koče Racina 6 i Moravska 69
Broj dozvole: 04-351-110/2010
Podaci o objektu: Izgradnja višeporodičnog stambenog objekta na kp br 644 KO Požarevac u Požarevcu ulica Bojana Prvulović 40-44. Bruto površine u osnovi prizemlja 515m2 i spratnosti PO+p+4+pk
Datum izdavanja građevinske dozvole: 28.06.2010
Datum pravnosnažnosti: 30.06.2010