Šviković Darko

Lice Fizičko lice
Adresa: Kostolac
Broj dozvole: 04-351-349/2010
Podaci o objektu: Izgradnja stambenog objekta na kp br 4555/10 KO Požarevac u Požarevcu ulica Dimitrija Pavlovića BB. Spratnost PO+p+pk
Datum izdavanja građevinske dozvole: 27.08.2010