Grad Požarevac

Lice Pravno lice
Sedište: Ulica Drinska broj 2
Broj dozvole: 04-351-146/2010
Podaci o objektu: Izgradnja višeporodičnog stambenog objekta na kp br 7766/94 KO Požarevac u Požarevcu, ulica 27. aprila bb – lokacija “Rasadnik – sever”. Bruto površina u osnovi prizemlja 299,95m2 i spratnosti P+3
Datum izdavanja građevinske dozvole: 21.04.2010
Datum pravnosnažnosti: 01.05.2010