Grad Požarevac

Lice Pravno lice
Sedište: Ulica Drinska broj 2
Broj dozvole: 04-351-212/2010
Podaci o objektu: Izgradnja sportskog terena sa veštačkom travom na kp br 1844/3 KO Požarevac u Požarevcu. Ugao ulice Čede Vasovića i Sime Simića u dvorištu osnovne škole “Kralja Aleksandra I”.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 14.05.2010
Datum pravnosnažnosti: 19.05.2010