Grad Požarevac

Lice Pravno lice
Sedište: Ulica Drinska broj 2
Broj dozvole: 04-351-288/2010
Podaci o objektu: Izgradnja objekta javne namene dečjeg vrtića na kp br 4819/2 KO Požarevac u Požarevcu, u ulici Drvarskoj bb. Bruto površine u osnovi prizemlja 835,10m2. Spratnosti P+1
Datum izdavanja građevinske dozvole: 29.06.2010
Datum pravnosnažnosti: 27.10.2010