Grad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca

Lice Pravno lice
Sedište: Ulica Lole Ribara broj 2
Broj dozvole: 04-351-553/2010
Podaci o objektu: Izgradnja fekalne kanalizacije na kp br 5936 i 5933/1 KO Požarevac u Požarevcu, ulica Milana Jovanovića. Dužina trase 110m.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 02.11.2010
Datum pravnosnažnosti: 13.11.2010