Grad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca

Lice Pravno lice
Sedište: Ulica Lole Ribara broj 2
Broj dozvole: 04-351-552/2010
Podaci o objektu: Izgradnja kišne kanalizacije na kp br 1924/17, 1924/33, 1914/7 KO Požarevac u Požarevcu, ulica Boška Vrebalova. Dužina trase 120m
Datum izdavanja građevinske dozvole: 02.11.2010
Datum pravnosnažnosti: 13.11.2010