PD za distribuciju električne energije “Centar” DOO Kragujevac, ED “Elektromorava”

Lice Pravno lice
Sedište: Jovana Šerbanovića 17
Broj dozvole: 04-351-246/2010
Podaci o objektu: Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji dela objekta tehničke pripreme i dogradnja na kp br 1078/1 KO Požarevac u Požarevcu, ulica Davorjanke Paunović bb, bruto površina u osnovi prizemlja 142,68m2. Spratnost P+1
Datum izdavanja građevinske dozvole: 07.07.2010
Datum pravnosnažnosti: 17.07.2010
Prijava radova: 04-351-321/2010
Početak radova: 14.07.2010
Završetak radova: 14.11.2010