JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca

Lice Pravno lice
Sedište: Ulica Lole Ribara broj 2
Broj dozvole: 04-351-452/2010
Podaci o objektu: Izgradnja fekalnog kolektora u ulici Knez Milošev venac.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 24.09.2010