JVP Srbijavode – Beograd

Lice Pravno lice
Sedište: Bulevar umetnosti 2a, Novi Sad
Broj dozvole: 04-351-54/2010
Podaci o objektu: Izgradnja objekta kojim se obuhvata celokupan sistem zaštite naselja Stari Kostolac od plavljenja visokim nivoom reke Mlave u KO Kostolac i Kostolac celo u Starom Kostolcu
Datum izdavanja građevinske dozvole: 15.03.2010
Datum pravnosnažnosti: 17.03.2010