RD Inženjering 2 D.O.O.

Lice Pravno lice
Sedište: Jugovićeva 4, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-116/2010
Podaci o objektu: Pretvaranje tavanskog prostora u stambeni u stambenoj zgradi za višeporodično stanovanje, spratnosti PO+P+4+PK na kp br 1454 KO Požarevac u Požarevcu, ulica Bosanska broj 6 – Lamela 2.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 16.12.2010
Datum pravnosnažnosti: 25.12.2010
Prijava radova: 04-351-635/2010
Početak radova: 21.12.2010
Završetak radova: 01.05.2011