РД Инжењеринг 2 Д.О.О.

Лице Правно лице
Седиште: Југовићева 4, Пожаревац
Број дозволе: 04-351-115/2010
Подаци о објекту: Претварање таванског простора у стамбени у стамбеној згради за вишепородично становање, спратности ПО+П+4+ПК на кп бр 1454 КО Пожаревац у Пожаревцу, улица Босанска број 6 – Ламела 1.
Датум издавања грађевинске дозволе: 31.03.2010
Датум правноснажности: 15.04.2010