Telekom Srbije A.D - direkcija za tehniku iz Novog Beograda

Lice Pravno lice
Sedište: Bulevar umetnosti 16, Beograd
Broj dozvole: 04-351-5/2010
Podaci o objektu: Izgradnja privodnog optičkog kabla Požrevac – Veliko Gradište do ATC Bare. Dužina privodnog optičkog kabla 2950m.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 16.02.2010
Datum pravnosnažnosti: 06.03.2010
Prijava radova: 04-351-438/2011
Početak radova: 03.10.2011
Završetak radova: 15.11.2011