Предузеће Филип Д.О.О.

Лице Правно лице
Седиште: Моравска бб, Пожаревац
Број дозволе: 04-351-262/2010
Подаци о објекту: Изградња пољопривредног објекта на кп бр 19361 КО Пожаревац у Пожаревцу у близини магистралног пута м25.1 – Пожаревац – Велико Градиште. Бруто површине у основи приземља је 800м2 и спратности П+0
Датум издавања грађевинске дозволе: 28.06.2010
Датум правноснажности: 08.07.2010