Preduzeće Kasper Holding D.O.O.

Lice Pravno lice
Sedište: Voje Dulića 25, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-471/2010
Podaci o objektu: Rekonstrukcija i promena namene dela lokala u stambeni prostor u okviru poslovnog stambenog objekta spratnosti PO+P+2+PK na kp br 1827 KO Požarevac ulica Kosovska 34
Datum izdavanja građevinske dozvole: 27.09.2010
Datum pravnosnažnosti: 08.10.2010
Prijava radova: 04-351-507/2010
Početak radova: 08.10.2010
Završetak radova: 01.11.2010