Предузеће Каспер Холдинг Д.О.О.

Лице Правно лице
Седиште: Воје Дулића 25, Пожаревац
Број дозволе: 04-351-471/2010
Подаци о објекту: Реконструкција и промена намене дела локала у стамбени простор у оквиру пословног стамбеног објекта спратности ПО+П+2+ПК на кп бр 1827 КО Пожаревац улица Косовска 34
Датум издавања грађевинске дозволе: 27.09.2010
Датум правноснажности: 08.10.2010
Пријава радова: 04-351-507/2010
Почетак радова: 08.10.2010
Завршетак радова: 01.11.2010