Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2 и Лоле Рибара број 2
Број дозволе: 04-351-37/2011
Подаци о објекту: Изградња фекалног колектора код КПЗ Забела, Дунавском улицом до Змај Јовином у Пожаревцу на кп бр 3055/1 и 4819/12 КО Пожаревац. Колектор је дужине 3792м.
Датум издавања грађевинске дозволе: 14.04.2011
Датум правноснажности: 24.04.2011