Grad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca

Lice Pravno lice
Sedište: Drinska broj 2 i Lole Ribara broj 2
Broj dozvole: 04-351-37/2011
Podaci o objektu: Izgradnja fekalnog kolektora kod KPZ Zabela, Dunavskom ulicom do Zmaj Jovinom u Požarevcu na kp br 3055/1 i 4819/12 KO Požarevac. Kolektor je dužine 3792m.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 14.04.2011
Datum pravnosnažnosti: 24.04.2011