Град Пожаревац

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2
Број дозволе: 04-351-48/2011
Подаци о објекту: Реконструкција и адаптација дела касарне број 3 ради формирања простора за потребе Историјског архива на кп бр 2143/1 КО Пожаревац у Пожаревцу улица Моше Пијаде бб
Датум издавања грађевинске дозволе: 16.03.2011
Датум правноснажности: 30.03.2011