Град Пожаревац

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2
Број дозволе: 04-351-89/2011
Подаци о објекту: Изградња инфраструктурног објекта фекалне станице на кп бр 4683/8 КО Пожаревац у Пожаревцу. Угао улица Братства и Јединства, Пећка, Проте Матеје. Бруто површине у основи приземља 14,40м2.
Датум издавања грађевинске дозволе: 29.04.2011
Датум правноснажности: 14.05.2011