Grad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca

Lice Pravno lice
Sedište: Drinska broj 2 i Lole Ribara broj 2
Broj dozvole: 04-351-90/2011
Podaci o objektu: Izgradnja kišne kanalizacije na kp br 1542, 1541/1, 1340, 1336/1 i 1335 KO Požarevac u Požarevcu. Ugao ulice Lole Ribara i Radomira Vujovića. Kišna kanalizacija je dužine 100m.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 29.03.2011
Datum pravnosnažnosti: 16.04.2011