Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2 и Лоле Рибара број 2
Број дозволе: 04-351-90/2011
Подаци о објекту: Изградња кишне канализације на кп бр 1542, 1541/1, 1340, 1336/1 и 1335 КО Пожаревац у Пожаревцу. Угао улице Лоле Рибара и Радомира Вујовића. Кишна канализација је дужине 100м.
Датум издавања грађевинске дозволе: 29.03.2011
Датум правноснажности: 16.04.2011