Grad Požarevac

Lice Pravno lice
Sedište: Drinska broj 2
Broj dozvole: 04-351-94/2011
Podaci o objektu: Izgradnja jednoporodičnog stambenog objekta na kp br 4665 KO Požarevac i Požarevcu, ulica Uzun Mirkova bb. Bruto površine u osnovi prizemlja 47,25m2 o spratnosti P+0
Datum izdavanja građevinske dozvole: 04.04.2011
Datum pravnosnažnosti: 15.04.2011