Град Пожаревац

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2
Број дозволе: 04-351-94/2011
Подаци о објекту: Изградња једнопородичног стамбеног објекта на кп бр 4665 КО Пожаревац и Пожаревцу, улица Узун Миркова бб. Бруто површине у основи приземља 47,25м2 о спратности П+0
Датум издавања грађевинске дозволе: 04.04.2011
Датум правноснажности: 15.04.2011