Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2 и Лоле Рибара број 2
Број дозволе: 04-351-123/2011
Подаци о објекту: Изградња кишног колектора у Пожаревцу, улица Илије Гојковића на кп бр 2173, 6777/2, 6775/2 и 6773/3 КО Пожаревац.
Датум издавања грађевинске дозволе: 14.07.2011
Датум правноснажности: 31.07.2011
Пријава радова: 04-351-497/2011
Почетак радова: 05.10.2011
Завршетак радова: 13.11.2011