Grad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca

Lice Pravno lice
Sedište: Drinska broj 2 i Lole Ribara broj 2
Broj dozvole: 04-351-123/2011
Podaci o objektu: Izgradnja kišnog kolektora u Požarevcu, ulica Ilije Gojkovića na kp br 2173, 6777/2, 6775/2 i 6773/3 KO Požarevac.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 14.07.2011
Datum pravnosnažnosti: 31.07.2011
Prijava radova: 04-351-497/2011
Početak radova: 05.10.2011
Završetak radova: 13.11.2011