Grad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca

Lice Pravno lice
Sedište: Drinska broj 2 i Lole Ribara broj 2
Broj dozvole: 04-351-144/2011
Podaci o objektu: Izgradnja fekalnog kolektora u ulici Prote Mateje do crpne stanice kod stadiona Proleter. Dužina je 1108m.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 09.05.2011
Datum pravnosnažnosti: 20.05.2011