Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2 и Лоле Рибара број 2
Број дозволе: 04-351-168/2011
Подаци о објекту: Изградња фекалне канализације у Пожаревцу, улица Дунавска, од ул. Паризанске до ул. Змај Јовине на кп бр 101, 102, 3055/1 и 4891/12 КО Пожаревац у Пожаревцу. Дужина 400м.
Датум издавања грађевинске дозволе: 30.05.2011
Датум правноснажности: 10.06.2011