Grad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca

Lice Pravno lice
Sedište: Drinska broj 2 i Lole Ribara broj 2
Broj dozvole: 04-351-168/2011
Podaci o objektu: Izgradnja fekalne kanalizacije u Požarevcu, ulica Dunavska, od ul. Parizanske do ul. Zmaj Jovine na kp br 101, 102, 3055/1 i 4891/12 KO Požarevac u Požarevcu. Dužina 400m.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 30.05.2011
Datum pravnosnažnosti: 10.06.2011