Grad Požarevac

Lice Pravno lice
Sedište: Drinska broj 2
Broj dozvole: 04-351-186/2011
Podaci o objektu: Izgradnja verskog objekta “Zapis” na kp br 2410/1 KO Požarevacu Požarevcu na lokaciji između ul. Moravska, ul. Vlajka Pavlovića i ul. Težačko Sokače. Bruto površine u osnovi prizemlja 96,56m2 i spratnosti P+0
Datum izdavanja građevinske dozvole: 15.06.2011
Datum pravnosnažnosti: 25.06.2011