Град Пожаревац

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2
Број дозволе: 04-351-186/2011
Подаци о објекту: Изградња верског објекта “Запис” на кп бр 2410/1 КО Пожаревацу Пожаревцу на локацији између ул. Моравска, ул. Влајка Павловића и ул. Тежачко Сокаче. Бруто површине у основи приземља 96,56м2 и спратности П+0
Датум издавања грађевинске дозволе: 15.06.2011
Датум правноснажности: 25.06.2011