Град Пожаревац

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2
Број дозволе: 04-351-219/2011
Подаци о објекту: Изградња инфраструктурног објекта примарне топлификационе мреже и мерно-регулационе пумпне станице у насељу Петка. Објекат се прикључује на вреловод Пожаревац – Костолац. Трасиран је на катастарским парцелама КО Кленовник.
Датум издавања грађевинске дозволе: 11.07.2011
Датум правноснажности: 21.07.2011
Пријава радова: 04-351-547/2011
Почетак радова: 28.10.2011
Завршетак радова: 28.10.2014