Град Пожаревац

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2
Број дозволе: 04-351-386/2011
Подаци о објекту: Изградња управне зграде фондације “Миленин дом” на кп бр 993/1 КО Пожаревац у Пожаревцу, улице Воје Дулића број 14. Бруто површине у основи приземља 105,75м2 и спратности П+0
Датум издавања грађевинске дозволе: 12.09.2011
Датум правноснажности: 24.09.2011