Grad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca

Lice Pravno lice
Sedište: Drinska broj 2 i Lole Ribara broj 2
Broj dozvole: 04-351-425/2011
Podaci o objektu: Izgradnja fekalnog kolektora u Požarevcu, ulica Pećka na kp br 3748/2 KO Požarevac. Trasiran Pećkom ulicom od ul. Prote Mateje do ul. Branka Ćopića, naselje Sopot. Dužina 750m.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 19.09.2011
Datum pravnosnažnosti: 05.10.2011
Prijava radova: 04-351-483/2011
Početak radova: 30.09.2011
Završetak radova: 20.10.2011