Grad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca

Lice Pravno lice
Sedište: Drinska broj 2 i Lole Ribara broj 2
Broj dozvole: 04-351-487/2011
Podaci o objektu: Izgradnja fekalnog kolektora u Požarevcu, ulica Prote Mateje i ulica Prote Mateje, sve u KO Požarevac. Dužina je 1128m.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 26.10.2011
Datum pravnosnažnosti: 09.11.2011