Grad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca

Lice Pravno lice
Sedište: Drinska broj 2 i Lole Ribara broj 2
Broj dozvole: 04-351-491/2011
Podaci o objektu: Izgradnja fekalnog kolektora u Požarevcu, ulica Ljube Stepića, ul. Ratarska, ul. Moravska sve u KO Požarevac. Dužina 894m.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 12.10.2011
Datum pravnosnažnosti: 23.10.2011
Prijava radova: 04-351-592/2011
Početak radova: 09.11.2011
Završetak radova: 17.11.2011