Grad Požarevac i JKP Vodovod i kanalizacija

Lice Pravno lice
Sedište: Drinska broj 2 i Jug Bogdanova 22-24
Broj dozvole: 04-351-505/2011
Podaci o objektu: Izgradnja fekalnog kolektora sa 5 crpnih stanica u naselju Ljubičevo u Požarevcu. Dužina fekalnog kolektora je 4592m.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 24.11.2011
Datum pravnosnažnosti: 03.12.2011