Životić Jorgovanka

Lice Fizičko lice
Adresa: Cara Lazara 5, Drmno
Broj dozvole: 04-351-241/2010
Podaci o objektu: Dogradnja stambenog objekta na kp br 1258 KO Drmno u ulici Cara Lazara. Dograđeni stambeni deo bruto površine u osnovi prizemnja 89m2 i spratnosti P+1
Datum izdavanja građevinske dozvole: 17.06.2010
Datum pravnosnažnosti: 03.07.2010