Jović Dragiša

Lice Fizičko lice
Adresa: Vlaški Dol
Broj dozvole: 04-351-521/2010
Podaci o objektu: Izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadgradnji stambenog objekta spratnosti PO+p+pk na kp br 1856 KO Požarevac u Požarevcu ulica Kosovska 59. Dograđeni deo bruto površine u osnovi prizemlja 78,06m2 a od toga 22,89m2 stabenog i 55,17m2 poslovnog prostora. Sprat objekta je stambeni prostor.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 29.10.2010
Datum pravnosnažnosti: 24.11.2010