THE INVESTORS REGISTRYРЕГИСТАР ИНВЕСТИТОРА

Регистар инвеститора представља јавну евиденцију о свим расположивим подацима о физичком и правном лицу као инвеститору и доступан је Градској управи града Пожаревца у електронском облику на званичном сајту града.
Регистар води Градска управа у складу са законом. У исти се уносе подаци о инвеститорима којима је издата грађевинска дозвола од 11. септембра 2009. Регистар се води по азбучном реду, али се посебно води за физичка, а посебно за правна лица и садржи:

-Име и презиме, адресу када је инвеститор физичко лице, односно пословно име, седиште, пиб када је инвеститор правно лице.
-Број и датум издавања грађевинске дозволе, са основним подацима о објекту који ће се градити.
-Податке о правноснажности грађевинске дозволе, пријаве радова.
-Податке о извршеном инспекцијском надзору (урабанистичком, грађевинском, инспекције рада, еколошком, комуналном идр.)
-Податке о раније изграђеним објектима инвеститора на територији локалне самоуправе.
-Податке о судским и другим споровима.
-Податке о вођењу кривичног поступка против инвеститора.
Име (Пословно име) Лице Број дозволе Датум издавања Правноснажност
РД Инжењеринг 2 Д.О.О. Правно 04-351-116/2010 16.12.2010 25.12.2010
РД Инжењеринг 2 Д.О.О. Правно 04-351-516/2010 01.12.2010 10.12.2010
ЈВП Србијаводе – Београд Правно 04-351-54/2010 15.03.2010 17.03.2010
ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца Правно 04-351-452/2010 24.09.2010 -
ПД за дистрибуцију електричне енергије “Центар” ДОО Крагујевац, ЕД “Електроморава” Правно 04-351-246/2010 07.07.2010 17.07.2010
Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца Правно 04-351-552/2010 02.11.2010 13.11.2010
Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца Правно 04-351-553/2010 02.11.2010 13.11.2010
Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца Правно 04-351-510/2010 11.10.2010 21.10.2010
Град Пожаревац и ЈКП Водовод и канализација Правно 04-351-434/2010 20.09.2010 03.10.2010
Град Пожаревац и ЈКП Водовод и канализација Правно 04-351-433/2010 20.09.2010 03.10.2010
Град Пожаревац и месна заједница Кленовник Правно 04-351-413/2010 14.09.2010 -
Град Пожаревац Правно 04-351-366/2010 26.08.2010 08.09.2010
Град Пожаревац Правно 04-351-288/2010 29.06.2010 27.10.2010
Град Пожаревац – Месна заједница Лучица Правно 04-351-266/2010 01.07.2010 16.07.2010
Град Пожаревац Правно 04-351-269/2010 15.07.2010 24.07.2010
Град Пожаревац Правно 04-351-212/2010 14.05.2010 19.05.2010
Град Пожаревац Правно 04-351-146/2010 21.04.2010 01.05.2010
Град Пожаревац и пољопривредна школа са домом ученика “Соња Маринковић” Правно 04-351-177/2010 04.05.2010 -
Швиковић Дарко Физичко 04-351-349/2010 27.08.2010 -
Стојадиновић Селимир Физичко 04-351-151/2010 04.05.2010 19.05.2010

РД Инжењеринг 2 Д.О.О.

Лице Правно лице
Седиште: Југовићева 4, Пожаревац
Број дозволе: 04-351-116/2010
Подаци о објекту: Претварање таванског простора у стамбени у стамбеној згради за вишепородично становање, спратности ПО+П+4+ПК на кп бр 1454 КО Пожаревац у Пожаревцу, улица Босанска број 6 – Ламела 2.
Датум издавања грађевинске дозволе: 16.12.2010
Датум правноснажности: 25.12.2010
Пријава радова: 04-351-635/2010
Почетак радова: 21.12.2010
Завршетак радова: 01.05.2011
Print and PDFPrintШтампање

РД Инжењеринг 2 Д.О.О.

Лице Правно лице
Седиште: Југовићева 4, Пожаревац
Број дозволе: 04-351-516/2010
Подаци о објекту: Изградња вишепородичног стамбеног – пословног објекта на кп бр 1577 КО Пожаревац у Пожаревцу, улица Светосавка 24. Бруто површине у основи приземња 611,52м2, спратност ПО+П+4+ПК
Датум издавања грађевинске дозволе: 01.12.2010
Датум правноснажности: 10.12.2010
Пријава радова: 04-351-613/2010
Почетак радова: 02.12.2010
Завршетак радова: 31.12.2011
Print and PDFPrintШтампање

ЈВП Србијаводе – Београд

Лице Правно лице
Седиште: Булевар уметности 2а, Нови Сад
Број дозволе: 04-351-54/2010
Подаци о објекту: Изградња објекта којим се обухвата целокупан систем заштите насеља Стари Костолац од плављења високим нивоом реке Млаве у КО Костолац и Костолац цело у Старом Костолцу
Датум издавања грађевинске дозволе: 15.03.2010
Датум правноснажности: 17.03.2010
Print and PDFPrintШтампање

ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: Улица Лоле Рибара број 2
Број дозволе: 04-351-452/2010
Подаци о објекту: Изградња фекалног колектора у улици Кнез Милошев венац.
Датум издавања грађевинске дозволе: 24.09.2010
Print and PDFPrintШтампање

ПД за дистрибуцију електричне енергије “Центар” ДОО Крагујевац, ЕД “Електроморава”

Лице Правно лице
Седиште: Јована Шербановића 17
Број дозволе: 04-351-246/2010
Подаци о објекту: Радови на реконструкцији и адаптацији дела објекта техничке припреме и доградња на кп бр 1078/1 КО Пожаревац у Пожаревцу, улица Даворјанке Пауновић бб, бруто површина у основи приземља 142,68м2. Спратност П+1
Датум издавања грађевинске дозволе: 07.07.2010
Датум правноснажности: 17.07.2010
Пријава радова: 04-351-321/2010
Почетак радова: 14.07.2010
Завршетак радова: 14.11.2010
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: Улица Лоле Рибара број 2
Број дозволе: 04-351-552/2010
Подаци о објекту: Изградња кишне канализације на кп бр 1924/17, 1924/33, 1914/7 КО Пожаревац у Пожаревцу, улица Бошка Вребалова. Дужина трасе 120м
Датум издавања грађевинске дозволе: 02.11.2010
Датум правноснажности: 13.11.2010
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: Улица Лоле Рибара број 2
Број дозволе: 04-351-553/2010
Подаци о објекту: Изградња фекалне канализације на кп бр 5936 и 5933/1 КО Пожаревац у Пожаревцу, улица Милана Јовановића. Дужина трасе 110м.
Датум издавања грађевинске дозволе: 02.11.2010
Датум правноснажности: 13.11.2010
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: Улица Лоле Рибара број 2
Број дозволе: 04-351-510/2010
Подаци о објекту: Изградња кишне канализације у улици Топличина други део. Дужина трасе 413м.
Датум издавања грађевинске дозволе: 11.10.2010
Датум правноснажности: 21.10.2010
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац и ЈКП Водовод и канализација

Лице Правно лице
Седиште: Улица Дринска број 2 и Југ Богданова 22/24
Број дозволе: 04-351-434/2010
Подаци о објекту: Изградња фекалне канализације на кп бр 4672/1, 4674/2, 4673/1, 4676/4, 4671/9, 20730/1 КО Пожаревац у Пожаревцу, улица Узун Миркова бб
Датум издавања грађевинске дозволе: 20.09.2010
Датум правноснажности: 03.10.2010
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац и ЈКП Водовод и канализација

Лице Правно лице
Седиште: Улица Дринска број 2 и Југ Богданова 22/24
Број дозволе: 04-351-433/2010
Подаци о објекту: Изградња водоводне мреже на кп бр 4671/9, 20730/1, 3090/1 и 4465 КО Пожаревац у Пожаревцу, улица Узун Миркова бб
Датум издавања грађевинске дозволе: 20.09.2010
Датум правноснажности: 03.10.2010
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац и месна заједница Кленовник

Лице Правно лице
Седиште: Војводе Синђелића бб, Кленовник
Број дозволе: 04-351-413/2010
Подаци о објекту: Изградња друге фазе вреловодне мреже и пумпе станице за грејање у склопу топлификационе мреже у селу Кленовник.
Датум издавања грађевинске дозволе: 14.09.2010
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац

Лице Правно лице
Седиште: Улица Дринска број 2
Број дозволе: 04-351-366/2010
Подаци о објекту: Доградња везног дела између 2 објекта – историјског архива и касарне бр. 3 и касарне бр. 4 на кп бр 2143/1 КО Пожаревац у Пожаревцу улица Моше Пијаде бб. Бруто површина у основи приземља 477,23м2 и спратности ПО+П+1
Датум издавања грађевинске дозволе: 26.08.2010
Датум правноснажности: 08.09.2010
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац

Лице Правно лице
Седиште: Улица Дринска број 2
Број дозволе: 04-351-288/2010
Подаци о објекту: Изградња објекта јавне намене дечјег вртића на кп бр 4819/2 КО Пожаревац у Пожаревцу, у улици Дрварској бб. Бруто површине у основи приземља 835,10м2. Спратности П+1
Датум издавања грађевинске дозволе: 29.06.2010
Датум правноснажности: 27.10.2010
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац – Месна заједница Лучица

Лице Правно лице
Седиште: Лучица
Број дозволе: 04-351-266/2010
Подаци о објекту: Изградња комплекса од 2 објекта, главног и помоћног - “Нови запис” на кп бр 1197 КО Поповац у Лучици у улици Радета Цакића.
Датум издавања грађевинске дозволе: 01.07.2010
Датум правноснажности: 16.07.2010
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац

Лице Правно лице
Седиште: Улица Дринска број 2
Број дозволе: 04-351-269/2010
Подаци о објекту: Изградња 20 стамбених јединица на кп бр 4665 КО Пожаревац у Пожаревцу, улица Узун Миркова бб. Спратност П+0
Датум издавања грађевинске дозволе: 15.07.2010
Датум правноснажности: 24.07.2010
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац

Лице Правно лице
Седиште: Улица Дринска број 2
Број дозволе: 04-351-212/2010
Подаци о објекту: Изградња спортског терена са вештачком травом на кп бр 1844/3 КО Пожаревац у Пожаревцу. Угао улице Чеде Васовића и Симе Симића у дворишту основне школе “Краља Александра I”.
Датум издавања грађевинске дозволе: 14.05.2010
Датум правноснажности: 19.05.2010
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац

Лице Правно лице
Седиште: Улица Дринска број 2
Број дозволе: 04-351-146/2010
Подаци о објекту: Изградња вишепородичног стамбеног објекта на кп бр 7766/94 КО Пожаревац у Пожаревцу, улица 27. априла бб – локација “Расадник – север”. Бруто површина у основи приземља 299,95м2 и спратности П+3
Датум издавања грађевинске дозволе: 21.04.2010
Датум правноснажности: 01.05.2010
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац и пољопривредна школа са домом ученика “Соња Маринковић”

Лице Правно лице
Седиште: Илије Бирчанина 70
Број дозволе: 04-351-177/2010
Подаци о објекту: Реконструкција и надзиђивање спрата приземног објекта за смештај ученика на кп бр 5407 КО Пожаревац у Пожаревцу, улица Косте Стаменковића бб, бруто површине у основи приземља 590,48м2
Датум издавања грађевинске дозволе: 04.05.2010
Print and PDFPrintШтампање

Швиковић Дарко

Лице Физичко лице
Адреса: Костолац
Број дозволе: 04-351-349/2010
Подаци о објекту: Изградња стамбеног објекта на кп бр 4555/10 КО Пожаревац у Пожаревцу улица Димитрија Павловића ББ. Спратност ПО+п+пк
Датум издавања грађевинске дозволе: 27.08.2010
Print and PDFPrintШтампање

Стојадиновић Селимир

Лице Физичко лице
Адреса: ПП Одред 154, Пожаревац
Број дозволе: 04-351-151/2010
Подаци о објекту: Изградња стамбеног, помоћног објекта и гараже на кп бр 8599/2 КО Пожаревац у Пожаревцу улица ПП Одреда 154. Стамбени објекат је бруто површине у основи приземља 125,68м2 и спратности ПО+п. Помоћни објекат је бруто површине у основи приземља 50м2 и спратности П+0. Гаража је бруто површине у основи приземља 30,35м2 и спратности П+0
Датум издавања грађевинске дозволе: 04.05.2010
Датум правноснажности: 19.05.2010
Почетак радова: 15.05.2010
Завршетак радова: 15.05.2011
Print and PDFPrintШтампање