THE INVESTORS REGISTRYREGISTAR INVESTITORA

Registar investitora predstavlja javnu evidenciju o svim raspoloživim podacima o fizičkom i pravnom licu kao investitoru i dostupan je Gradskoj upravi grada Požarevca u elektronskom obliku na zvaničnom sajtu grada.
Registar vodi Gradska uprava u skladu sa zakonom. U isti se unose podaci o investitorima kojima je izdata građevinska dozvola od 11. septembra 2009. Registar se vodi po azbučnom redu, ali se posebno vodi za fizička, a posebno za pravna lica i sadrži:

-Ime i prezime, adresu kada je investitor fizičko lice, odnosno poslovno ime, sedište, pib kada je investitor pravno lice.
-Broj i datum izdavanja građevinske dozvole, sa osnovnim podacima o objektu koji će se graditi.
-Podatke o pravnosnažnosti građevinske dozvole, prijave radova.
-Podatke o izvršenom inspekcijskom nadzoru (urabanističkom, građevinskom, inspekcije rada, ekološkom, komunalnom idr.)
-Podatke o ranije izgrađenim objektima investitora na teritoriji lokalne samouprave.
-Podatke o sudskim i drugim sporovima.
-Podatke o vođenju krivičnog postupka protiv investitora.
Ime (Poslovno ime) Lice Broj dozvole Datum izdavanja Pravnosnažnost
RD Inženjering 2 D.O.O. Pravno 04-351-116/2010 16.12.2010 25.12.2010
RD Inženjering 2 D.O.O. Pravno 04-351-516/2010 01.12.2010 10.12.2010
JVP Srbijavode – Beograd Pravno 04-351-54/2010 15.03.2010 17.03.2010
JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca Pravno 04-351-452/2010 24.09.2010 -
PD za distribuciju električne energije “Centar” DOO Kragujevac, ED “Elektromorava” Pravno 04-351-246/2010 07.07.2010 17.07.2010
Grad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca Pravno 04-351-552/2010 02.11.2010 13.11.2010
Grad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca Pravno 04-351-553/2010 02.11.2010 13.11.2010
Grad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca Pravno 04-351-510/2010 11.10.2010 21.10.2010
Grad Požarevac i JKP Vodovod i kanalizacija Pravno 04-351-434/2010 20.09.2010 03.10.2010
Grad Požarevac i JKP Vodovod i kanalizacija Pravno 04-351-433/2010 20.09.2010 03.10.2010
Grad Požarevac i mesna zajednica Klenovnik Pravno 04-351-413/2010 14.09.2010 -
Grad Požarevac Pravno 04-351-366/2010 26.08.2010 08.09.2010
Grad Požarevac Pravno 04-351-288/2010 29.06.2010 27.10.2010
Grad Požarevac – Mesna zajednica Lučica Pravno 04-351-266/2010 01.07.2010 16.07.2010
Grad Požarevac Pravno 04-351-269/2010 15.07.2010 24.07.2010
Grad Požarevac Pravno 04-351-212/2010 14.05.2010 19.05.2010
Grad Požarevac Pravno 04-351-146/2010 21.04.2010 01.05.2010
Grad Požarevac i poljoprivredna škola sa domom učenika “Sonja Marinković” Pravno 04-351-177/2010 04.05.2010 -
Šviković Darko Fizičko 04-351-349/2010 27.08.2010 -
Stojadinović Selimir Fizičko 04-351-151/2010 04.05.2010 19.05.2010

RD Inženjering 2 D.O.O.

Lice Pravno lice
Sedište: Jugovićeva 4, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-116/2010
Podaci o objektu: Pretvaranje tavanskog prostora u stambeni u stambenoj zgradi za višeporodično stanovanje, spratnosti PO+P+4+PK na kp br 1454 KO Požarevac u Požarevcu, ulica Bosanska broj 6 – Lamela 2.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 16.12.2010
Datum pravnosnažnosti: 25.12.2010
Prijava radova: 04-351-635/2010
Početak radova: 21.12.2010
Završetak radova: 01.05.2011
Print and PDFPrintŠtampanje

RD Inženjering 2 D.O.O.

Lice Pravno lice
Sedište: Jugovićeva 4, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-516/2010
Podaci o objektu: Izgradnja višeporodičnog stambenog – poslovnog objekta na kp br 1577 KO Požarevac u Požarevcu, ulica Svetosavka 24. Bruto površine u osnovi prizemnja 611,52m2, spratnost PO+P+4+PK
Datum izdavanja građevinske dozvole: 01.12.2010
Datum pravnosnažnosti: 10.12.2010
Prijava radova: 04-351-613/2010
Početak radova: 02.12.2010
Završetak radova: 31.12.2011
Print and PDFPrintŠtampanje

JVP Srbijavode – Beograd

Lice Pravno lice
Sedište: Bulevar umetnosti 2a, Novi Sad
Broj dozvole: 04-351-54/2010
Podaci o objektu: Izgradnja objekta kojim se obuhvata celokupan sistem zaštite naselja Stari Kostolac od plavljenja visokim nivoom reke Mlave u KO Kostolac i Kostolac celo u Starom Kostolcu
Datum izdavanja građevinske dozvole: 15.03.2010
Datum pravnosnažnosti: 17.03.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca

Lice Pravno lice
Sedište: Ulica Lole Ribara broj 2
Broj dozvole: 04-351-452/2010
Podaci o objektu: Izgradnja fekalnog kolektora u ulici Knez Milošev venac.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 24.09.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

PD za distribuciju električne energije “Centar” DOO Kragujevac, ED “Elektromorava”

Lice Pravno lice
Sedište: Jovana Šerbanovića 17
Broj dozvole: 04-351-246/2010
Podaci o objektu: Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji dela objekta tehničke pripreme i dogradnja na kp br 1078/1 KO Požarevac u Požarevcu, ulica Davorjanke Paunović bb, bruto površina u osnovi prizemlja 142,68m2. Spratnost P+1
Datum izdavanja građevinske dozvole: 07.07.2010
Datum pravnosnažnosti: 17.07.2010
Prijava radova: 04-351-321/2010
Početak radova: 14.07.2010
Završetak radova: 14.11.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Grad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca

Lice Pravno lice
Sedište: Ulica Lole Ribara broj 2
Broj dozvole: 04-351-552/2010
Podaci o objektu: Izgradnja kišne kanalizacije na kp br 1924/17, 1924/33, 1914/7 KO Požarevac u Požarevcu, ulica Boška Vrebalova. Dužina trase 120m
Datum izdavanja građevinske dozvole: 02.11.2010
Datum pravnosnažnosti: 13.11.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Grad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca

Lice Pravno lice
Sedište: Ulica Lole Ribara broj 2
Broj dozvole: 04-351-553/2010
Podaci o objektu: Izgradnja fekalne kanalizacije na kp br 5936 i 5933/1 KO Požarevac u Požarevcu, ulica Milana Jovanovića. Dužina trase 110m.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 02.11.2010
Datum pravnosnažnosti: 13.11.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Grad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca

Lice Pravno lice
Sedište: Ulica Lole Ribara broj 2
Broj dozvole: 04-351-510/2010
Podaci o objektu: Izgradnja kišne kanalizacije u ulici Topličina drugi deo. Dužina trase 413m.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 11.10.2010
Datum pravnosnažnosti: 21.10.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Grad Požarevac i JKP Vodovod i kanalizacija

Lice Pravno lice
Sedište: Ulica Drinska broj 2 i Jug Bogdanova 22/24
Broj dozvole: 04-351-434/2010
Podaci o objektu: Izgradnja fekalne kanalizacije na kp br 4672/1, 4674/2, 4673/1, 4676/4, 4671/9, 20730/1 KO Požarevac u Požarevcu, ulica Uzun Mirkova bb
Datum izdavanja građevinske dozvole: 20.09.2010
Datum pravnosnažnosti: 03.10.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Grad Požarevac i JKP Vodovod i kanalizacija

Lice Pravno lice
Sedište: Ulica Drinska broj 2 i Jug Bogdanova 22/24
Broj dozvole: 04-351-433/2010
Podaci o objektu: Izgradnja vodovodne mreže na kp br 4671/9, 20730/1, 3090/1 i 4465 KO Požarevac u Požarevcu, ulica Uzun Mirkova bb
Datum izdavanja građevinske dozvole: 20.09.2010
Datum pravnosnažnosti: 03.10.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Grad Požarevac i mesna zajednica Klenovnik

Lice Pravno lice
Sedište: Vojvode Sinđelića bb, Klenovnik
Broj dozvole: 04-351-413/2010
Podaci o objektu: Izgradnja druge faze vrelovodne mreže i pumpe stanice za grejanje u sklopu toplifikacione mreže u selu Klenovnik.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 14.09.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Grad Požarevac

Lice Pravno lice
Sedište: Ulica Drinska broj 2
Broj dozvole: 04-351-366/2010
Podaci o objektu: Dogradnja veznog dela između 2 objekta – istorijskog arhiva i kasarne br. 3 i kasarne br. 4 na kp br 2143/1 KO Požarevac u Požarevcu ulica Moše Pijade bb. Bruto površina u osnovi prizemlja 477,23m2 i spratnosti PO+P+1
Datum izdavanja građevinske dozvole: 26.08.2010
Datum pravnosnažnosti: 08.09.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Grad Požarevac

Lice Pravno lice
Sedište: Ulica Drinska broj 2
Broj dozvole: 04-351-288/2010
Podaci o objektu: Izgradnja objekta javne namene dečjeg vrtića na kp br 4819/2 KO Požarevac u Požarevcu, u ulici Drvarskoj bb. Bruto površine u osnovi prizemlja 835,10m2. Spratnosti P+1
Datum izdavanja građevinske dozvole: 29.06.2010
Datum pravnosnažnosti: 27.10.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Grad Požarevac – Mesna zajednica Lučica

Lice Pravno lice
Sedište: Lučica
Broj dozvole: 04-351-266/2010
Podaci o objektu: Izgradnja kompleksa od 2 objekta, glavnog i pomoćnog - “Novi zapis” na kp br 1197 KO Popovac u Lučici u ulici Radeta Cakića.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 01.07.2010
Datum pravnosnažnosti: 16.07.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Grad Požarevac

Lice Pravno lice
Sedište: Ulica Drinska broj 2
Broj dozvole: 04-351-269/2010
Podaci o objektu: Izgradnja 20 stambenih jedinica na kp br 4665 KO Požarevac u Požarevcu, ulica Uzun Mirkova bb. Spratnost P+0
Datum izdavanja građevinske dozvole: 15.07.2010
Datum pravnosnažnosti: 24.07.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Grad Požarevac

Lice Pravno lice
Sedište: Ulica Drinska broj 2
Broj dozvole: 04-351-212/2010
Podaci o objektu: Izgradnja sportskog terena sa veštačkom travom na kp br 1844/3 KO Požarevac u Požarevcu. Ugao ulice Čede Vasovića i Sime Simića u dvorištu osnovne škole “Kralja Aleksandra I”.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 14.05.2010
Datum pravnosnažnosti: 19.05.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Grad Požarevac

Lice Pravno lice
Sedište: Ulica Drinska broj 2
Broj dozvole: 04-351-146/2010
Podaci o objektu: Izgradnja višeporodičnog stambenog objekta na kp br 7766/94 KO Požarevac u Požarevcu, ulica 27. aprila bb – lokacija “Rasadnik – sever”. Bruto površina u osnovi prizemlja 299,95m2 i spratnosti P+3
Datum izdavanja građevinske dozvole: 21.04.2010
Datum pravnosnažnosti: 01.05.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Grad Požarevac i poljoprivredna škola sa domom učenika “Sonja Marinković”

Lice Pravno lice
Sedište: Ilije Birčanina 70
Broj dozvole: 04-351-177/2010
Podaci o objektu: Rekonstrukcija i nadziđivanje sprata prizemnog objekta za smeštaj učenika na kp br 5407 KO Požarevac u Požarevcu, ulica Koste Stamenkovića bb, bruto površine u osnovi prizemlja 590,48m2
Datum izdavanja građevinske dozvole: 04.05.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Šviković Darko

Lice Fizičko lice
Adresa: Kostolac
Broj dozvole: 04-351-349/2010
Podaci o objektu: Izgradnja stambenog objekta na kp br 4555/10 KO Požarevac u Požarevcu ulica Dimitrija Pavlovića BB. Spratnost PO+p+pk
Datum izdavanja građevinske dozvole: 27.08.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Stojadinović Selimir

Lice Fizičko lice
Adresa: PP Odred 154, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-151/2010
Podaci o objektu: Izgradnja stambenog, pomoćnog objekta i garaže na kp br 8599/2 KO Požarevac u Požarevcu ulica PP Odreda 154. Stambeni objekat je bruto površine u osnovi prizemlja 125,68m2 i spratnosti PO+p. Pomoćni objekat je bruto površine u osnovi prizemlja 50m2 i spratnosti P+0. Garaža je bruto površine u osnovi prizemlja 30,35m2 i spratnosti P+0
Datum izdavanja građevinske dozvole: 04.05.2010
Datum pravnosnažnosti: 19.05.2010
Početak radova: 15.05.2010
Završetak radova: 15.05.2011
Print and PDFPrintŠtampanje