THE INVESTORS REGISTRYРЕГИСТАР ИНВЕСТИТОРА

Регистар инвеститора представља јавну евиденцију о свим расположивим подацима о физичком и правном лицу као инвеститору и доступан је Градској управи града Пожаревца у електронском облику на званичном сајту града.
Регистар води Градска управа у складу са законом. У исти се уносе подаци о инвеститорима којима је издата грађевинска дозвола од 11. септембра 2009. Регистар се води по азбучном реду, али се посебно води за физичка, а посебно за правна лица и садржи:

-Име и презиме, адресу када је инвеститор физичко лице, односно пословно име, седиште, пиб када је инвеститор правно лице.
-Број и датум издавања грађевинске дозволе, са основним подацима о објекту који ће се градити.
-Податке о правноснажности грађевинске дозволе, пријаве радова.
-Податке о извршеном инспекцијском надзору (урабанистичком, грађевинском, инспекције рада, еколошком, комуналном идр.)
-Податке о раније изграђеним објектима инвеститора на територији локалне самоуправе.
-Податке о судским и другим споровима.
-Податке о вођењу кривичног поступка против инвеститора.
Име (Пословно име) Лице Број дозволе Датум издавања Правноснажност
Станојевић Милован и Станојевић Видослава Физичко 04-351-616/2010 11.02.2010 -
Радић Васа Физичко 04-351-243/2010 21.06.2010 03.07.2010
Радовановић Саша, Тасић Никола, Ђорђевић Ивана и Урошевић Божидар Физичко 04-351-110/2010 28.06.2010 30.06.2010
Перовић Миљојко и Марковић Србислав (Симићево) Физичко 04-351-564/2010 22.11.2010 04.12.2010
Петровић Дарко Физичко 04-351-209/2010 21.05.2010 03.06.2010
Павловић Саша Физичко 04-351-149/2010 26.04.2010 -
Петровић Невена Физичко 04-351-566/2010 22.11.2010 05.12.2010
Огњановић Богомир Физичко 04-351-600/2010 17.02.2011 -
Марковић Мирослав Физичко 04-351-454/2010 26.04.2011 -
Миладиновић Данијела Физичко 04-351-77/2010 22.03.2010 02.04.2010
Марковић Предраг и Бирач Миланка Физичко 04-351-83/2010 19.03.2010 31.03.2010
Милутиновић Јовица Физичко 04-351-123/2010 26.03.2010 08.04.2010
Мратинковић Драгица Физичко 04-351-440/2010 27.09.2010 08.10.2010
Мандић Славица Физичко 04-351-309/2010 07.09.2010 02.09.2010
Марковић Биљана Физичко 04-351-492/2010 12.10.2010 23.10.2010
Милосављевић Милица Физичко 04-351-190/2010 11.06.2010 24.06.2010
Лазаревић Синиша Физичко 04-351-30/2010 16.02.2010 -
Лазић Горан Физичко 04-351-431/2010 15.10.2010 19.10.2010
Кузмановић – Калинић Гордана Физичко 04-351-193/2010 13.05.2010 22.05.2010
Јанковић Јасмина Физичко 04-351-276/2010 26.07.2010 19.08.2010

Станојевић Милован и Станојевић Видослава

Лице Физичко лице
Адреса: 27. априла број 6, Пожаревац
Број дозволе: 04-351-616/2010
Подаци о објекту: Реконструкција и доградња приземља, надоградња поткровља и формирање пословног простора у приземљу на кп бр 7910/5 КО Пожаревац у Пожаревцу улица 27. априла број 6. Бруто површина у основи приземља 146,10м2 од чега је 62,45м2 стамбени и 83,65м2 пословни простор. Спратност П+пк
Датум издавања грађевинске дозволе: 11.02.2010
Print and PDFPrintШтампање

Радић Васа

Лице Физичко лице
Адреса: Острово
Број дозволе: 04-351-243/2010
Подаци о објекту: Изградња индивидуалног стамбеног објекта на кп бр 1035 КО Острово у Острову улица Цара Душана 68. Бруто површине у основи приземња 72м2 и спратности ПО+1
Датум издавања грађевинске дозволе: 21.06.2010
Датум правноснажности: 03.07.2010
Print and PDFPrintШтампање

Радовановић Саша, Тасић Никола, Ђорђевић Ивана и Урошевић Божидар

Лице Физичко лице
Адреса: Бојана Првуловић 44, Чеде Васовића 43/47, Коче Рацина 6 и Моравска 69
Број дозволе: 04-351-110/2010
Подаци о објекту: Изградња вишепородичног стамбеног објекта на кп бр 644 КО Пожаревац у Пожаревцу улица Бојана Првуловић 40-44. Бруто површине у основи приземља 515м2 и спратности ПО+п+4+пк
Датум издавања грађевинске дозволе: 28.06.2010
Датум правноснажности: 30.06.2010
Print and PDFPrintШтампање

Перовић Миљојко и Марковић Србислав (Симићево)

Лице Физичко лице
Адреса: Мирослава Јовановића 16, Пожаревац
Број дозволе: 04-351-564/2010
Подаци о објекту: Изградња пољопривредног – економског објекта за смештај пошопривредне механизације и пољопривредних производа на кп бр 20624 КО Пожаревац у Пожаревцу на регионалном путу Пожаревац – Жабари. Бруто површина у основи приземља 737м2 и спратности ПО+п+пк
Датум издавања грађевинске дозволе: 22.11.2010
Датум правноснажности: 04.12.2010
Print and PDFPrintШтампање

Петровић Дарко

Лице Физичко лице
Адреса: Кличевац
Број дозволе: 04-351-209/2010
Подаци о објекту: Изградња стамбеног објекта на кп бр 2912/1 КО Пожаревац у Пожаревцу улица Боже Димитријевића 76. Бруто површине у основи приземља 115,28м2. Спратност ПО+п+пк
Датум издавања грађевинске дозволе: 21.05.2010
Датум правноснажности: 03.06.2010
Пријава радова: 04-351-341/2010
Почетак радова: 02.08.2010
Завршетак радова: 01.08.2014
Print and PDFPrintШтампање

Павловић Саша

Лице Физичко лице
Адреса: Косте Абрашевића 7, Пожаревац
Број дозволе: 04-351-149/2010
Подаци о објекту: Изградња индивидуалног једнопородичног стамбеног објекта на кп бр 6118/2 КО Пожаревац у Пожаревцу улица Хајдук Вељкова 144. Бруто површина у основи приземља 144м2. Спратност ПО+п+1
Датум издавања грађевинске дозволе: 26.04.2010
Print and PDFPrintШтампање

Петровић Невена

Лице Физичко лице
Адреса: Косовке Девојке 1, Пожаревац
Број дозволе: 04-351-566/2010
Подаци о објекту: Изградња једнопородичног стамбеног објекта на кп бр 619/7 КО Пожаревац у Пожаревцу улица Видинска 10. Бруто површина у основи приземља 93,20м2 спратност ПО+п+пк
Датум издавања грађевинске дозволе: 22.11.2010
Датум правноснажности: 05.12.2010
Print and PDFPrintШтампање

Огњановић Богомир

Лице Физичко лице
Адреса: Карађорђева ББ, Костолац
Број дозволе: 04-351-600/2010
Подаци о објекту: Изградња пословног објекта за технички преглед моторних возила на кп бр 1021/1 КО Костолац – град у Костолцу улица ББ. Бруто површина у основи приземља 132м2 спратност П+0
Датум издавања грађевинске дозволе: 17.02.2011
Print and PDFPrintШтампање

Марковић Мирослав

Лице Физичко лице
Адреса: Лоле Рибара 41, Пожаревац
Број дозволе: 04-351-454/2010
Подаци о објекту: Извођење радова на реконструкцији дела стамбеног објекта на кп бр 1148/1 КО Пожаревац у Пожаревцу улица Лоле Рибара 41. Стамбени објекат се реконструише у делу бруто површине 60м2 спратности П+0 у циљу промене стамбеног у пословни – 2 локала.
Датум издавања грађевинске дозволе: 26.04.2011
Print and PDFPrintШтампање

Миладиновић Данијела

Лице Физичко лице
Адреса: Пролетерска 6, Петка
Број дозволе: 04-351-77/2010
Подаци о објекту: Изградња економског објекта на кп бр 1897 КО Петка у Петки улица Пролетерска 9. Бруто површине у основи приземља 226,93м2 и спратности П+0
Датум издавања грађевинске дозволе: 22.03.2010
Датум правноснажности: 02.04.2010
Пријава радова: 04-351-133/2010
Почетак радова: 26.03.2010
Завршетак радова: 01.04.2012
Print and PDFPrintШтампање

Марковић Предраг и Бирач Миланка

Лице Физичко лице
Адреса: Немањина 68, Пожаревац
Број дозволе: 04-351-83/2010
Подаци о објекту: Изградња двојног индивидуалног стамбено-пословног објекта на кп бр 666/1 КО Пожаревац у Пожаревцу улица Немањина 68. Бруто површине у основи приземља 142,16м2 у приземљу пословни простор 3 локала. На 1 и 2 спрату и поткровљу стамбени простор – 8 станова. Спратности ПО+п+2+пк
Датум издавања грађевинске дозволе: 19.03.2010
Датум правноснажности: 31.03.2010
Пријава радова: 04-351-126/2010
Почетак радова: 30.03.2010
Print and PDFPrintШтампање

Милутиновић Јовица

Лице Физичко лице
Адреса: Лоле Рибара 86, Пожаревац
Број дозволе: 04-351-123/2010
Подаци о објекту: Изградња пољопривредног објекта за складиштење пољопривредних производа – воћа и поврћа на кп бр 20245 КО Пожаревац у близини пута Пожаревац – Београд. Бруто површине у основи приземња 504,33м2 и спратности П+0
Датум издавања грађевинске дозволе: 26.03.2010
Датум правноснажности: 08.04.2010
Почетак радова: 29.03.2010
Завршетак радова: 29.03.2011
Print and PDFPrintШтампање

Мратинковић Драгица

Лице Физичко лице
Адреса: Карађорђева 19, Кличевац
Број дозволе: 04-351-440/2010
Подаци о објекту: Изградња једнопородичног стамбеног објекта на кп бр 1059 КО Пожаревац у Пожаревцу у улици Книћанинова 11. Бруто површине у основи приземља 120,65м2 и спратности П+1
Датум издавања грађевинске дозволе: 27.09.2010
Датум правноснажности: 08.10.2010
Пријава радова: 04-351-501/2010
Почетак радова: 08.10.2010
Завршетак радова: 01.10.2011
Print and PDFPrintШтампање

Мандић Славица

Лице Физичко лице
Адреса: Боре Станковића 12, Пожаревац
Број дозволе: 04-351-309/2010
Подаци о објекту: Изградња једнопородичног стамбеног објекта и помоћног објекта са гаражом на кп бр 7892/38 КО Пожаревац у Пожаревцу у улици Боре Станковића 12. Бруто површине у основи приземља 136м2 и спратности ПО+п+1. И помоћни објекат са гаражом бруто површине 54м2 и спратности П+0
Датум издавања грађевинске дозволе: 07.09.2010
Датум правноснажности: 02.09.2010
Print and PDFPrintШтампање

Марковић Биљана

Лице Физичко лице
Адреса: Космајска 23, Маруљевац
Број дозволе: 04-351-492/2010
Подаци о објекту: Изградња једнопородичног стамбеног објекта на кп бр 636 КО Маруљевац у Маруљевцу улица Космајска 23. Бруто површине у основи приземља 128,29м2 и спратности ПО+п+1
Датум издавања грађевинске дозволе: 12.10.2010
Датум правноснажности: 23.10.2010
Print and PDFPrintШтампање

Милосављевић Милица

Лице Физичко лице
Адреса: Властимира Царевца 4/5, Пожаревац
Број дозволе: 04-351-190/2010
Подаци о објекту: Извођење радова на реконструкцији индивидуалног стамбеног објекта и надоградњи истог спратом на кп бр 1467/3 КО Пожаревац у Пожаревцу улица Вардарска 1. Бруто површине у основи приземља 78,41м2 и спратности П+1
Датум издавања грађевинске дозволе: 11.06.2010
Датум правноснажности: 24.06.2010
Пријава радова: 04-351-316/2010
Почетак радова: 12.07.2010
Завршетак радова: 15.08.2010
Print and PDFPrintШтампање

Лазаревић Синиша

Лице Физичко лице
Адреса: Дунавска 58, Пожаревац
Број дозволе: 04-351-30/2010
Подаци о објекту: Изградња индивидуалног стамбеног објекта на кп бр 14/2 КО Костолац/град у Костолцу насење Канал улица Кнеза Лазара 20. Бруто површине у основи приземња 88,70м2 и спратности ПО+п+пк
Датум издавања грађевинске дозволе: 16.02.2010
Print and PDFPrintШтампање

Лазић Горан

Лице Физичко лице
Адреса: Косте Абрашевића 101, Пожаревац
Број дозволе: 04-351-431/2010
Подаци о објекту: Изградња пословног објекта – ауто перионице спратности П+0 на кп бр 1537/3 КО Пожаревац на углу улице Косте Абрашевића и Чеде Васовића у Пожаревцу
Датум издавања грађевинске дозволе: 15.10.2010
Датум правноснажности: 19.10.2010
Print and PDFPrintШтампање

Кузмановић – Калинић Гордана

Лице Физичко лице
Адреса: Борска 38б/3, Београд
Број дозволе: 04-351-193/2010
Подаци о објекту: Изградња индивидуалног стамбеног објекта на кп бр 7866/10 КО Пожаревац у Пожаревцу улица шесте личке дивизије 51. Бруто површине у основи приземња 117,75м2 и спратности П+пк
Датум издавања грађевинске дозволе: 13.05.2010
Датум правноснажности: 22.05.2010
Print and PDFPrintШтампање

Јанковић Јасмина

Лице Физичко лице
Адреса: Дунавска 163, Пожаревац
Број дозволе: 04-351-276/2010
Подаци о објекту: Изградња индивидуалног стамбеног објекта на кп бр 4805/2 КО Пожаревац у Пожаревцу улица Дунавска 163. Бруто површине у основи приземња 82,50м2 и спратности ПО+п+пк
Датум издавања грађевинске дозволе: 26.07.2010
Датум правноснажности: 19.08.2010
Пријава радова: 04-351-401/2010
Почетак радова: 01.09.2010
Print and PDFPrintШтампање