THE INVESTORS REGISTRYРЕГИСТАР ИНВЕСТИТОРА

Регистар инвеститора представља јавну евиденцију о свим расположивим подацима о физичком и правном лицу као инвеститору и доступан је Градској управи града Пожаревца у електронском облику на званичном сајту града.
Регистар води Градска управа у складу са законом. У исти се уносе подаци о инвеститорима којима је издата грађевинска дозвола од 11. септембра 2009. Регистар се води по азбучном реду, али се посебно води за физичка, а посебно за правна лица и садржи:

-Име и презиме, адресу када је инвеститор физичко лице, односно пословно име, седиште, пиб када је инвеститор правно лице.
-Број и датум издавања грађевинске дозволе, са основним подацима о објекту који ће се градити.
-Податке о правноснажности грађевинске дозволе, пријаве радова.
-Податке о извршеном инспекцијском надзору (урабанистичком, грађевинском, инспекције рада, еколошком, комуналном идр.)
-Податке о раније изграђеним објектима инвеститора на територији локалне самоуправе.
-Податке о судским и другим споровима.
-Податке о вођењу кривичног поступка против инвеститора.
Име (Пословно име) Лице Број дозволе Датум издавања Правноснажност
Јовић Драгиша Физичко 04-351-521/2010 29.10.2010 24.11.2010
Живковић Славица Физичко 04-351-47/2010 17.02.2010 07.03.2010
Животић Јоргованка Физичко 04-351-241/2010 17.06.2010 03.07.2010
Драгомировић Добривоје Физичко 04-351-157/2010 16.09.2010 02.10.2010
Васић Слађан Физичко 04-351-285/2010 26.07.2010 04.09.2010
Агаревић Асхару и Илић Слађана Физичко 04-351-509/2010 19.10.2010 31.10.2010
ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца Правно 04-351-751/2009 17.12.2009 09.01.2010
ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца Правно 04-351-750/2009 17.12.2009 09.01.2010
ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца Правно 04-351-749/2009 17.12.2009 08.01.2010

Јовић Драгиша

Лице Физичко лице
Адреса: Влашки Дол
Број дозволе: 04-351-521/2010
Подаци о објекту: Извођење радова на реконструкцији, доградњи и надградњи стамбеног објекта спратности ПО+п+пк на кп бр 1856 КО Пожаревац у Пожаревцу улица Косовска 59. Дограђени део бруто површине у основи приземља 78,06м2 а од тога 22,89м2 стабеног и 55,17м2 пословног простора. Спрат објекта је стамбени простор.
Датум издавања грађевинске дозволе: 29.10.2010
Датум правноснажности: 24.11.2010
Print and PDFPrintШтампање

Живковић Славица

Лице Физичко лице
Адреса: Набрђе
Број дозволе: 04-351-47/2010
Подаци о објекту: Реконструкција и доградња стамбеног објекта на кп бр 26/3 КО Пожаревац у Пожаревцу улица Вељка Влаховића 24. Део објекта се руши и дограђује нови. После завршене реконструкције и доградње бруто површина објекта биће 107,10м2 спатност ПО+п
Датум издавања грађевинске дозволе: 17.02.2010
Датум правноснажности: 07.03.2010
Print and PDFPrintШтампање

Животић Јоргованка

Лице Физичко лице
Адреса: Цара Лазара 5, Дрмно
Број дозволе: 04-351-241/2010
Подаци о објекту: Доградња стамбеног објекта на кп бр 1258 КО Дрмно у улици Цара Лазара. Дограђени стамбени део бруто површине у основи приземња 89м2 и спратности П+1
Датум издавања грађевинске дозволе: 17.06.2010
Датум правноснажности: 03.07.2010
Print and PDFPrintШтампање

Драгомировић Добривоје

Лице Физичко лице
Адреса: Изворска 34, Пожаревац
Број дозволе: 04-351-157/2010
Подаци о објекту: Изградња једнопородичног стамбеног објекта и помоћног објекта – гаража на кп бр 2986/1 КО Пожаревац у улици Изворска 34. Бруто површине у основи приземља 60м2 и спратности ПО+п. И помоћни објекат – гаража бруто површине 21м2 и спратности П+0
Датум издавања грађевинске дозволе: 16.09.2010
Датум правноснажности: 02.10.2010
Print and PDFPrintШтампање

Васић Слађан

Лице Физичко лице
Адреса: Братства и Јединства 5/49, Пожаревац
Број дозволе: 04-351-285/2010
Подаци о објекту: Изградња једнопородичног стамбеног објекта на кп бр 6128/2 КО Пожаревац у улици Мајаковска ББ. Бруто површине у основи приземља 144м2 и спратности ПО+п+1
Датум издавања грађевинске дозволе: 26.07.2010
Датум правноснажности: 04.09.2010
Пријава радова: 04-351-297/2010
Почетак радова: 05.07.2010
Print and PDFPrintШтампање

Агаревић Асхару и Илић Слађана

Лице Физичко лице
Адреса: Војводе Путника 13, Пожаревац
Број дозволе: 04-351-509/2010
Подаци о објекту: Изградња једнопородичног стамбеног објекта на кп бр 6178/20 КО Пожаревац у улици Милана Ајваза ББ. Бруто површине у основи приземља 129,9м2 и спратности П+пк
Датум издавања грађевинске дозволе: 19.10.2010
Датум правноснажности: 31.10.2010
Print and PDFPrintШтампање

ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: ул. Лоле рибара бр.2
Број дозволе: 04-351-751/2009
Подаци о објекту: Изградња фекалне канализације у ул. Гргурово Сокаче. Тераса почиње од Партизанске улице и завршава се у улици Вељка Влаховића.
Датум издавања грађевинске дозволе: 17.12.2009
Датум правноснажности: 09.01.2010
Print and PDFPrintШтампање

ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: ул. Лоле рибара бр.2
Број дозволе: 04-351-750/2009
Подаци о објекту: Изградња кишне канализације у улици Сувоборској. Од улице Симе Симића, Сувоборском до Чеде Васовића и из Сувоборске до Косовске
Датум издавања грађевинске дозволе: 17.12.2009
Датум правноснажности: 09.01.2010
Print and PDFPrintШтампање

ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: ул. Лоле рибара бр.2
Број дозволе: 04-351-749/2009
Подаци о објекту: Изградња фекалне канализације у ул. Ивана Милутиновића из Пожаревца. Тераса почиње у улици Ивана Милутиновића а завршава се у улици Боже Димитријевића. Дужине 800м.
Датум издавања грађевинске дозволе: 17.12.2009
Датум правноснажности: 08.01.2010
Print and PDFPrintШтампање