THE INVESTORS REGISTRYREGISTAR INVESTITORA

Registar investitora predstavlja javnu evidenciju o svim raspoloživim podacima o fizičkom i pravnom licu kao investitoru i dostupan je Gradskoj upravi grada Požarevca u elektronskom obliku na zvaničnom sajtu grada.
Registar vodi Gradska uprava u skladu sa zakonom. U isti se unose podaci o investitorima kojima je izdata građevinska dozvola od 11. septembra 2009. Registar se vodi po azbučnom redu, ali se posebno vodi za fizička, a posebno za pravna lica i sadrži:

-Ime i prezime, adresu kada je investitor fizičko lice, odnosno poslovno ime, sedište, pib kada je investitor pravno lice.
-Broj i datum izdavanja građevinske dozvole, sa osnovnim podacima o objektu koji će se graditi.
-Podatke o pravnosnažnosti građevinske dozvole, prijave radova.
-Podatke o izvršenom inspekcijskom nadzoru (urabanističkom, građevinskom, inspekcije rada, ekološkom, komunalnom idr.)
-Podatke o ranije izgrađenim objektima investitora na teritoriji lokalne samouprave.
-Podatke o sudskim i drugim sporovima.
-Podatke o vođenju krivičnog postupka protiv investitora.
Ime (Poslovno ime) Lice Broj dozvole Datum izdavanja Pravnosnažnost
Jović Dragiša Fizičko 04-351-521/2010 29.10.2010 24.11.2010
Živković Slavica Fizičko 04-351-47/2010 17.02.2010 07.03.2010
Životić Jorgovanka Fizičko 04-351-241/2010 17.06.2010 03.07.2010
Dragomirović Dobrivoje Fizičko 04-351-157/2010 16.09.2010 02.10.2010
Vasić Slađan Fizičko 04-351-285/2010 26.07.2010 04.09.2010
Agarević Asharu i Ilić Slađana Fizičko 04-351-509/2010 19.10.2010 31.10.2010
JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca Pravno 04-351-751/2009 17.12.2009 09.01.2010
JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca Pravno 04-351-750/2009 17.12.2009 09.01.2010
JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca Pravno 04-351-749/2009 17.12.2009 08.01.2010

Jović Dragiša

Lice Fizičko lice
Adresa: Vlaški Dol
Broj dozvole: 04-351-521/2010
Podaci o objektu: Izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadgradnji stambenog objekta spratnosti PO+p+pk na kp br 1856 KO Požarevac u Požarevcu ulica Kosovska 59. Dograđeni deo bruto površine u osnovi prizemlja 78,06m2 a od toga 22,89m2 stabenog i 55,17m2 poslovnog prostora. Sprat objekta je stambeni prostor.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 29.10.2010
Datum pravnosnažnosti: 24.11.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Živković Slavica

Lice Fizičko lice
Adresa: Nabrđe
Broj dozvole: 04-351-47/2010
Podaci o objektu: Rekonstrukcija i dogradnja stambenog objekta na kp br 26/3 KO Požarevac u Požarevcu ulica Veljka Vlahovića 24. Deo objekta se ruši i dograđuje novi. Posle završene rekonstrukcije i dogradnje bruto površina objekta biće 107,10m2 spatnost PO+p
Datum izdavanja građevinske dozvole: 17.02.2010
Datum pravnosnažnosti: 07.03.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Životić Jorgovanka

Lice Fizičko lice
Adresa: Cara Lazara 5, Drmno
Broj dozvole: 04-351-241/2010
Podaci o objektu: Dogradnja stambenog objekta na kp br 1258 KO Drmno u ulici Cara Lazara. Dograđeni stambeni deo bruto površine u osnovi prizemnja 89m2 i spratnosti P+1
Datum izdavanja građevinske dozvole: 17.06.2010
Datum pravnosnažnosti: 03.07.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Dragomirović Dobrivoje

Lice Fizičko lice
Adresa: Izvorska 34, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-157/2010
Podaci o objektu: Izgradnja jednoporodičnog stambenog objekta i pomoćnog objekta – garaža na kp br 2986/1 KO Požarevac u ulici Izvorska 34. Bruto površine u osnovi prizemlja 60m2 i spratnosti PO+p. I pomoćni objekat – garaža bruto površine 21m2 i spratnosti P+0
Datum izdavanja građevinske dozvole: 16.09.2010
Datum pravnosnažnosti: 02.10.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Vasić Slađan

Lice Fizičko lice
Adresa: Bratstva i Jedinstva 5/49, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-285/2010
Podaci o objektu: Izgradnja jednoporodičnog stambenog objekta na kp br 6128/2 KO Požarevac u ulici Majakovska BB. Bruto površine u osnovi prizemlja 144m2 i spratnosti PO+p+1
Datum izdavanja građevinske dozvole: 26.07.2010
Datum pravnosnažnosti: 04.09.2010
Prijava radova: 04-351-297/2010
Početak radova: 05.07.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Agarević Asharu i Ilić Slađana

Lice Fizičko lice
Adresa: Vojvode Putnika 13, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-509/2010
Podaci o objektu: Izgradnja jednoporodičnog stambenog objekta na kp br 6178/20 KO Požarevac u ulici Milana Ajvaza BB. Bruto površine u osnovi prizemlja 129,9m2 i spratnosti P+pk
Datum izdavanja građevinske dozvole: 19.10.2010
Datum pravnosnažnosti: 31.10.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca

Lice Pravno lice
Sedište: ul. Lole ribara br.2
Broj dozvole: 04-351-751/2009
Podaci o objektu: Izgradnja fekalne kanalizacije u ul. Grgurovo Sokače. Terasa počinje od Partizanske ulice i završava se u ulici Veljka Vlahovića.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 17.12.2009
Datum pravnosnažnosti: 09.01.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca

Lice Pravno lice
Sedište: ul. Lole ribara br.2
Broj dozvole: 04-351-750/2009
Podaci o objektu: Izgradnja kišne kanalizacije u ulici Suvoborskoj. Od ulice Sime Simića, Suvoborskom do Čede Vasovića i iz Suvoborske do Kosovske
Datum izdavanja građevinske dozvole: 17.12.2009
Datum pravnosnažnosti: 09.01.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca

Lice Pravno lice
Sedište: ul. Lole ribara br.2
Broj dozvole: 04-351-749/2009
Podaci o objektu: Izgradnja fekalne kanalizacije u ul. Ivana Milutinovića iz Požarevca. Terasa počinje u ulici Ivana Milutinovića a završava se u ulici Bože Dimitrijevića. Dužine 800m.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 17.12.2009
Datum pravnosnažnosti: 08.01.2010
Print and PDFPrintŠtampanje