Сервисне информације

Издавање уверења о слободном брачном стању за склапање брака пред иностраним органима

Матична служба – Канцеларије 23, 24, 25

Потребна документација

1. За држављане наше потребно је:

- Извод рођених да није старији од 6 месеци од датума издавања уколико лице није рођено у Пожаревцу,
- Лична карта или потврда МУП-а да је лице пријављено на територији Општине Пожаревац.
2. За стране држављане потребно је:

- фотокопија пасоша или фотокопија извода рођених по могућству документ у коме пише тачно место боравишта у земљи у којој се налази лице,

3. фотокопија пасоша или извода за лица са којом има намеру да закључи брак

За издавање уверења о слободном брачном стању за склапање брака пред иностраним органима уплаћује себи износ од 1050,00 динара на жиро рачун 840-742221843-57, сврха дознаке-Републичка административна такса, прималац-буџет Републике Србије.

Матична служба Градске управе Пожаревац налази се у згради Градске управе и то у канцеларијама број 23, 24. и 25. Радно време је од 7 – 15 часова сваког радног дана, пад са странкама од 8 – 13 часова.

Плаћање републичке административне таксе могуће је у самом улазу зграде Градске управе на шалтеру ПТТ-а.

Издавање свих извода из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих на домаћим и интернационалним обрасцима, издавање уверења о држављанству, слободном брачном стању и др.) реализује се даном подношења захтева.

Print and PDFШтампање
Склапање брака
Достава извода из матичних књига и уверења путем поште
Обављање венчања када је једно од будућих брачних другова страни држављанин
Промена презимена, имена и личног имена
Упис деце рођене у браку
Упис деце рођене ван брака
Упис деце рођене у иностранству
Издавање уверења из матичних књига
Издавање извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних на домаћем обрасцу
Издавање интернационалних извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних
Издавање уверења о слободном брачном стању за склапање брака пред иностраним органима
Издавање уверења о држављанству
Доношење решења о накнадном упису у књигу држављана
Издавање иностраног извода из матичне књиге умрлих
Упис у књигу умрлих за лица умрла у стану
Упис у књигу умрлих за лице умрло у иностранству
Упис у књигу умрлих за лица умрла у здравственој установи или КПД-Забели
Самовласно заузеће друштвеног земљишта
Експропријација
Деекспропријација: Захтев странке
Комисија за повраћај земљишта
Комисија за комасацију
Исељење бесправно усељених лица
Пословни простор – додела у закуп пословног простора
Грађевинско земљиште
Откуп станова