Servisne informacije

Izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju za sklapanje braka pred inostranim organima

Matična služba – Kancelarije 23, 24, 25

Potrebna dokumentacija

1. Za državljane naše potrebno je:

- Izvod rođenih da nije stariji od 6 meseci od datuma izdavanja ukoliko lice nije rođeno u Požarevcu,
- Lična karta ili potvrda MUP-a da je lice prijavljeno na teritoriji Opštine Požarevac.
2. Za strane državljane potrebno je:

- fotokopija pasoša ili fotokopija izvoda rođenih po mogućstvu dokument u kome piše tačno mesto boravišta u zemlji u kojoj se nalazi lice,

3. fotokopija pasoša ili izvoda za lica sa kojom ima nameru da zaključi brak

Za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju za sklapanje braka pred inostranim organima uplaćuje sebi iznos od 1050,00 dinara na žiro račun 840-742221843-57, svrha doznake-Republička administrativna taksa, primalac-budžet Republike Srbije.

Matična služba Gradske uprave Požarevac nalazi se u zgradi Gradske uprave i to u kancelarijama broj 23, 24. i 25. Radno vreme je od 7 – 15 časova svakog radnog dana, pad sa strankama od 8 – 13 časova.

Plaćanje republičke administrativne takse moguće je u samom ulazu zgrade Gradske uprave na šalteru PTT-a.

Izdavanje svih izvoda iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih na domaćim i internacionalnim obrascima, izdavanje uverenja o državljanstvu, slobodnom bračnom stanju i dr.) realizuje se danom podnošenja zahteva.

Print and PDFPrintŠtampanje
Sklapanje braka
Dostava izvoda iz matičnih knjiga i uverenja putem pošte
Obavljanje venčanja kada je jedno od budućih bračnih drugova strani državljanin
Promena prezimena, imena i ličnog imena
Upis dece rođene u braku
Upis dece rođene van braka
Upis dece rođene u inostranstvu
Izdavanje uverenja iz matičnih knjiga
Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih na domaćem obrascu
Izdavanje internacionalnih izvoda iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih
Izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju za sklapanje braka pred inostranim organima
Izdavanje uverenja o državljanstvu
Donošenje rešenja o naknadnom upisu u knjigu državljana
Izdavanje inostranog izvoda iz matične knjige umrlih
Upis u knjigu umrlih za lica umrla u stanu
Upis u knjigu umrlih za lice umrlo u inostranstvu
Upis u knjigu umrlih za lica umrla u zdravstvenoj ustanovi ili KPD-Zabeli
Samovlasno zauzeće društvenog zemljišta
Eksproprijacija
Deeksproprijacija: Zahtev stranke
Komisija za povraćaj zemljišta
Komisija za komasaciju
Iseljenje bespravno useljenih lica
Poslovni prostor – dodela u zakup poslovnog prostora
Građevinsko zemljište
Otkup stanova