Сервисне информације

Доношење решења о накнадном упису у књигу држављана

Матична служба – Канцеларије 23, 24, 25

Потребна документација

- Извод из матичне књиге рођених не старије од 6 месеци,
- Уверење да лице није у књигу држављана уписано у децу рођења,
- Уверење да лице није у књигу држављана уписано по месту свог становања у периоду од 28.08.1945. године до 01.01.1965. године,
- Уверење да лице није у књигу држављана уписано у местима у којима су родитељи уписани у књигу држављана за лица рођена у периоду од 1953. до 1974. године,
- Уверење да лице није уписано у књигу држављана у месту пребивалишта родитеља у време рођења за лица рођена у периоду од 1974. до 01.01.1980.године,
- Уверење о држављанству за своје родитеље са основом и датумом уписа не старија од 6 месеци,
- Личну карту или потврду о пребивалишту за малолетна лица и лица која не поседују личну карту.

За малолетно дете захтев подноси један од родитеља или старалац.

Матична служба Општинске управе општине Пожаревац налази се у згради Скупштине општине и то у канцеларијама број 23, 24. и 25. Радно време је од 7 – 15 часова сваког радног дана, рад са странкама од 8 – 13 часова.

Куповина потребних образаца као и плаћање како републичке административне таксе тако и општинске административне таксе могуће је у самом улазу зграде Скупштине општине где се врши продаја образаца и где се налази издвојен шалтер ПТТ, као и пријемна канцеларија Скупштине општине (канцеларија број 36).

Издавање свих извода из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих на домаћим и интернационалним обрасцима, издавање уверења о држављанству, слободном брачном стању и др.) реализује се даном подношења захтева.

Print and PDFШтампање
Склапање брака
Достава извода из матичних књига и уверења путем поште
Обављање венчања када је једно од будућих брачних другова страни држављанин
Промена презимена, имена и личног имена
Упис деце рођене у браку
Упис деце рођене ван брака
Упис деце рођене у иностранству
Издавање уверења из матичних књига
Издавање извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних на домаћем обрасцу
Издавање интернационалних извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних
Издавање уверења о слободном брачном стању за склапање брака пред иностраним органима
Издавање уверења о држављанству
Доношење решења о накнадном упису у књигу држављана
Издавање иностраног извода из матичне књиге умрлих
Упис у књигу умрлих за лица умрла у стану
Упис у књигу умрлих за лице умрло у иностранству
Упис у књигу умрлих за лица умрла у здравственој установи или КПД-Забели
Самовласно заузеће друштвеног земљишта
Експропријација
Деекспропријација: Захтев странке
Комисија за повраћај земљишта
Комисија за комасацију
Исељење бесправно усељених лица
Пословни простор – додела у закуп пословног простора
Грађевинско земљиште
Откуп станова