Servisne informacije

Izdavanje inostranog izvoda iz matične knjige umrlih

Matična služba – Kancelarije 23, 24, 25

Potrebna dokumentacija

- popunjen zahtev za izvod iz matične knjige umrlih,
- dokaz o uplati republičke takse u iznosu od 580,00 dinara koja se uplaćuje na žiro račun br. 840-742221843-57, svrha doznake-Republička administrativna taksa, primalac-budžet Republike Srbije.

Izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih po upisu smrti na domaćim obrascima ne podleže taksiranju.

Svako za naknadno izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih potrebno je uplatiti republičke takse u iznosu od 360,00 dinara koja se uplaćuje na žiro račun br. 840-742221843-57, svrha doznake-Republička administrativna taksa, primalac-budžet Republike Srbije.

Matična služba Gradske uprave Požarevac nalazi se u zgradi Gradske uprave i to u kancelarijama broj 23, 24. i 25. Radno vreme je od 7 – 15 časova svakog radnog dana, pad sa strankama od 8 – 13 časova.

Plaćanje republičke administrativne takse moguće je u samom ulazu zgrade Gradske uprave na šalteru PTT-a.

Izdavanje svih izvoda iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih na domaćim i internacionalnim obrascima, izdavanje uverenja o državljanstvu, slobodnom bračnom stanju i dr.) realizuje se danom podnošenja zahteva.

Print and PDFPrintŠtampanje
Sklapanje braka
Dostava izvoda iz matičnih knjiga i uverenja putem pošte
Obavljanje venčanja kada je jedno od budućih bračnih drugova strani državljanin
Promena prezimena, imena i ličnog imena
Upis dece rođene u braku
Upis dece rođene van braka
Upis dece rođene u inostranstvu
Izdavanje uverenja iz matičnih knjiga
Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih na domaćem obrascu
Izdavanje internacionalnih izvoda iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih
Izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju za sklapanje braka pred inostranim organima
Izdavanje uverenja o državljanstvu
Donošenje rešenja o naknadnom upisu u knjigu državljana
Izdavanje inostranog izvoda iz matične knjige umrlih
Upis u knjigu umrlih za lica umrla u stanu
Upis u knjigu umrlih za lice umrlo u inostranstvu
Upis u knjigu umrlih za lica umrla u zdravstvenoj ustanovi ili KPD-Zabeli
Samovlasno zauzeće društvenog zemljišta
Eksproprijacija
Deeksproprijacija: Zahtev stranke
Komisija za povraćaj zemljišta
Komisija za komasaciju
Iseljenje bespravno useljenih lica
Poslovni prostor – dodela u zakup poslovnog prostora
Građevinsko zemljište
Otkup stanova