Сервисне информације

Издавање иностраног извода из матичне књиге умрлих

Матична служба – Канцеларије 23, 24, 25

Потребна документација

- попуњен захтев за извод из матичне књиге умрлих,
- доказ о уплати републичке таксе у износу од 580,00 динара која се уплаћује на жиро рачун бр. 840-742221843-57, сврха дознаке-Републичка административна такса, прималац-буџет Републике Србије.

Издавање извода из матичне књиге умрлих по упису смрти на домаћим обрасцима не подлеже таксирању.

Свако за накнадно издавање извода из матичне књиге умрлих потребно је уплатити републичке таксе у износу од 360,00 динара која се уплаћује на жиро рачун бр. 840-742221843-57, сврха дознаке-Републичка административна такса, прималац-буџет Републике Србије.

Матична служба Градске управе Пожаревац налази се у згради Градске управе и то у канцеларијама број 23, 24. и 25. Радно време је од 7 – 15 часова сваког радног дана, пад са странкама од 8 – 13 часова.

Плаћање републичке административне таксе могуће је у самом улазу зграде Градске управе на шалтеру ПТТ-а.

Издавање свих извода из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих на домаћим и интернационалним обрасцима, издавање уверења о држављанству, слободном брачном стању и др.) реализује се даном подношења захтева.

Print and PDFШтампање
Склапање брака
Достава извода из матичних књига и уверења путем поште
Обављање венчања када је једно од будућих брачних другова страни држављанин
Промена презимена, имена и личног имена
Упис деце рођене у браку
Упис деце рођене ван брака
Упис деце рођене у иностранству
Издавање уверења из матичних књига
Издавање извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних на домаћем обрасцу
Издавање интернационалних извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних
Издавање уверења о слободном брачном стању за склапање брака пред иностраним органима
Издавање уверења о држављанству
Доношење решења о накнадном упису у књигу држављана
Издавање иностраног извода из матичне књиге умрлих
Упис у књигу умрлих за лица умрла у стану
Упис у књигу умрлих за лице умрло у иностранству
Упис у књигу умрлих за лица умрла у здравственој установи или КПД-Забели
Самовласно заузеће друштвеног земљишта
Експропријација
Деекспропријација: Захтев странке
Комисија за повраћај земљишта
Комисија за комасацију
Исељење бесправно усељених лица
Пословни простор – додела у закуп пословног простора
Грађевинско земљиште
Откуп станова