Servisne informacije

Dostava izvoda iz matičnih knjiga i uverenja putem pošte

Izvodi iz matične knjige rođenih knjige, venčanih, umrlih kao i uverenja o državljanstvu mogu se naručiti i putem pošte.

Da biste naručili bilo koji dokument potrebno je:

- navesti naziv dokumenta
- Ime i prezime (naglasiti prezime po rođenju) lica za koje se dokument traži
- Datum rođenja, ime oca, ime majke

Potrebno je uplatiti:

- republičku taksu (u rubrici PRIMALAC) u iznosu od 400,00 din. za uverenje o državljanstvu 700,00 din. za Ino Izvod je 650 din. na broj tekućeg računa: 840-742221843-57
Na obe uplatnice u rubrici poziv na broj upisati: 52080, model je 97

Originalni uplatnice sam dopis sa podacima poslati na adresu: Gradska uprava grada Požarevca, (za matičnu službu), ul. Drinska 2, 12000 Požarevac.

Print and PDFPrintŠtampanje
Sklapanje braka
Dostava izvoda iz matičnih knjiga i uverenja putem pošte
Obavljanje venčanja kada je jedno od budućih bračnih drugova strani državljanin
Promena prezimena, imena i ličnog imena
Upis dece rođene u braku
Upis dece rođene van braka
Upis dece rođene u inostranstvu
Izdavanje uverenja iz matičnih knjiga
Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih na domaćem obrascu
Izdavanje internacionalnih izvoda iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih
Izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju za sklapanje braka pred inostranim organima
Izdavanje uverenja o državljanstvu
Donošenje rešenja o naknadnom upisu u knjigu državljana
Izdavanje inostranog izvoda iz matične knjige umrlih
Upis u knjigu umrlih za lica umrla u stanu
Upis u knjigu umrlih za lice umrlo u inostranstvu
Upis u knjigu umrlih za lica umrla u zdravstvenoj ustanovi ili KPD-Zabeli
Samovlasno zauzeće društvenog zemljišta
Eksproprijacija
Deeksproprijacija: Zahtev stranke
Komisija za povraćaj zemljišta
Komisija za komasaciju
Iseljenje bespravno useljenih lica
Poslovni prostor – dodela u zakup poslovnog prostora
Građevinsko zemljište
Otkup stanova