Сервисне информације

Достава извода из матичних књига и уверења путем поште

Изводи из матичне књиге рођених књиге, венчаних, умрлих као и уверења о држављанству могу се наручити и путем поште.

Да бисте наручили било који документ потребно је:

- навести назив документа
- Име и презиме (нагласити презиме по рођењу) лица за које се документ тражи
- Датум рођења, име оца, име мајке

Потребно је уплатити:

- републичку таксу (у рубрици ПРИМАЛАЦ) у износу од 400,00 дин. за уверење о држављанству 700,00 дин. за Ино Извод је 650 дин. на број текућег рачуна: 840-742221843-57
На обе уплатнице у рубрици позив на број уписати: 52080, модел је 97

Оригинални уплатнице сам допис са подацима послати на адресу: Градска управа града Пожаревца, (за матичну службу), ул. Дринска 2, 12000 Пожаревац.

Print and PDFШтампање
Склапање брака
Достава извода из матичних књига и уверења путем поште
Обављање венчања када је једно од будућих брачних другова страни држављанин
Промена презимена, имена и личног имена
Упис деце рођене у браку
Упис деце рођене ван брака
Упис деце рођене у иностранству
Издавање уверења из матичних књига
Издавање извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних на домаћем обрасцу
Издавање интернационалних извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних
Издавање уверења о слободном брачном стању за склапање брака пред иностраним органима
Издавање уверења о држављанству
Доношење решења о накнадном упису у књигу држављана
Издавање иностраног извода из матичне књиге умрлих
Упис у књигу умрлих за лица умрла у стану
Упис у књигу умрлих за лице умрло у иностранству
Упис у књигу умрлих за лица умрла у здравственој установи или КПД-Забели
Самовласно заузеће друштвеног земљишта
Експропријација
Деекспропријација: Захтев странке
Комисија за повраћај земљишта
Комисија за комасацију
Исељење бесправно усељених лица
Пословни простор – додела у закуп пословног простора
Грађевинско земљиште
Откуп станова