Сервисне информације

Промена презимена, имена и личног имена

Матична служба – Канцеларије 23, 24, 25

Потребна документација:

- Извод из матичне књиге рођених не старије од 6 месеци,
- Извод из матичне књиге рођених за децу ако их подносилац захтева има,
- Извод из матичне књиге венчаних (за лице које је у браку),
- уверење о држављанству,
- уверење од суда да се лице не налази под истрагом,
- пресуда о разводу брака са печатом правоснажности уколико лице мења презиме због развода брака,
- важећа лична карта усаглашена са другим документима,
- уплатницу од 300,00 динара ако је брак разведен, односно 1200,00 динара у другим случајевима на жиро рачун 840-742351843-94, сврха дознаке-општинска административна такса, прималац-Општинска управа општине Пожаревац и уплатница од 160,00 динара на жиро рачун 840-742351843-94, сврха дознаке-Републичка административна такса, прималац-буџет РС-а.

Упис у матичну књигу умрлих као и издавање извода врши се одмах.

Матична служба Градске управе Пожаревац налази се у згради Градске управе и то у канцеларијама број 23, 24. и 25. Радно време је од 7 – 15 часова сваког радног дана, пад са странкама од 8 – 13 часова.

Плаћање републичке административне таксе могуће је у самом улазу зграде Градске управе на шалтеру ПТТ-а.

Издавање свих извода из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих на домаћим и интернационалним обрасцима, издавање уверења о држављанству, слободном брачном стању и др.) реализује се даном подношења захтева.

Print and PDFШтампање
Склапање брака
Достава извода из матичних књига и уверења путем поште
Обављање венчања када је једно од будућих брачних другова страни држављанин
Промена презимена, имена и личног имена
Упис деце рођене у браку
Упис деце рођене ван брака
Упис деце рођене у иностранству
Издавање уверења из матичних књига
Издавање извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних на домаћем обрасцу
Издавање интернационалних извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних
Издавање уверења о слободном брачном стању за склапање брака пред иностраним органима
Издавање уверења о држављанству
Доношење решења о накнадном упису у књигу држављана
Издавање иностраног извода из матичне књиге умрлих
Упис у књигу умрлих за лица умрла у стану
Упис у књигу умрлих за лице умрло у иностранству
Упис у књигу умрлих за лица умрла у здравственој установи или КПД-Забели
Самовласно заузеће друштвеног земљишта
Експропријација
Деекспропријација: Захтев странке
Комисија за повраћај земљишта
Комисија за комасацију
Исељење бесправно усељених лица
Пословни простор – додела у закуп пословног простора
Грађевинско земљиште
Откуп станова