Servisne informacije

Promena prezimena, imena i ličnog imena

Matična služba – Kancelarije 23, 24, 25

Potrebna dokumentacija:

- Izvod iz matične knjige rođenih ne starije od 6 meseci,
- Izvod iz matične knjige rođenih za decu ako ih podnosilac zahteva ima,
- Izvod iz matične knjige venčanih (za lice koje je u braku),
- uverenje o državljanstvu,
- uverenje od suda da se lice ne nalazi pod istragom,
- presuda o razvodu braka sa pečatom pravosnažnosti ukoliko lice menja prezime zbog razvoda braka,
- važeća lična karta usaglašena sa drugim dokumentima,
- uplatnicu od 300,00 dinara ako je brak razveden, odnosno 1200,00 dinara u drugim slučajevima na žiro račun 840-742351843-94, svrha doznake-opštinska administrativna taksa, primalac-Opštinska uprava opštine Požarevac i uplatnica od 160,00 dinara na žiro račun 840-742351843-94, svrha doznake-Republička administrativna taksa, primalac-budžet RS-a.

Upis u matičnu knjigu umrlih kao i izdavanje izvoda vrši se odmah.

Matična služba Gradske uprave Požarevac nalazi se u zgradi Gradske uprave i to u kancelarijama broj 23, 24. i 25. Radno vreme je od 7 – 15 časova svakog radnog dana, pad sa strankama od 8 – 13 časova.

Plaćanje republičke administrativne takse moguće je u samom ulazu zgrade Gradske uprave na šalteru PTT-a.

Izdavanje svih izvoda iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih na domaćim i internacionalnim obrascima, izdavanje uverenja o državljanstvu, slobodnom bračnom stanju i dr.) realizuje se danom podnošenja zahteva.

Print and PDFPrintŠtampanje
Sklapanje braka
Dostava izvoda iz matičnih knjiga i uverenja putem pošte
Obavljanje venčanja kada je jedno od budućih bračnih drugova strani državljanin
Promena prezimena, imena i ličnog imena
Upis dece rođene u braku
Upis dece rođene van braka
Upis dece rođene u inostranstvu
Izdavanje uverenja iz matičnih knjiga
Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih na domaćem obrascu
Izdavanje internacionalnih izvoda iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih
Izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju za sklapanje braka pred inostranim organima
Izdavanje uverenja o državljanstvu
Donošenje rešenja o naknadnom upisu u knjigu državljana
Izdavanje inostranog izvoda iz matične knjige umrlih
Upis u knjigu umrlih za lica umrla u stanu
Upis u knjigu umrlih za lice umrlo u inostranstvu
Upis u knjigu umrlih za lica umrla u zdravstvenoj ustanovi ili KPD-Zabeli
Samovlasno zauzeće društvenog zemljišta
Eksproprijacija
Deeksproprijacija: Zahtev stranke
Komisija za povraćaj zemljišta
Komisija za komasaciju
Iseljenje bespravno useljenih lica
Poslovni prostor – dodela u zakup poslovnog prostora
Građevinsko zemljište
Otkup stanova