Сервисне информације

Упис деце рођене у иностранству

Матична служба – Канцеларије 23, 24, 25

Потребна документација

Пријава се доставити може званично или од стране странке без доношења решења чак иако се ради о црквеном изводу, а пријављивање се врши по пребивалишту родитеља (обично оца детета) и то на следећи начин:

- Извод из матичне књиге рођених мора бити на интернационалном обрасцу или по Бечкој конвенцији уколико долази из земље која је једна од потписница једне од конвенција,
- уколико извод није на интернационалном обрасцу већ на обрасцу земље порекла мора садржати печат „APOSTILE“,
- Ако нема „APOSTILE“ онда мора да буде верификован од стране државних органа земље порекла па затим оверен у нашој амбасади или конзулату земље порекла (пуна легализација),
- Ако је странка овде и нема могућности да легализује јавну исправу онда је потребно да верификацију изврши у амбасади земље у Београду затим да овери у Савезном министарству за иностране послове,

Поред тога потребно је да се приложи за брачно дете извод из матичне књиге ванчаних не старије од 6 месеци, уверење о држављанству, потврда о пребивалишту (потврда, лична карта или пасош).

Матична служба Градске управе Пожаревац налази се у згради Градске управе и то у канцеларијама број 23, 24. и 25. Радно време је од 7 – 15 часова сваког радног дана, рад са странкама од 8 – 13 часова.

Плаћање републичке административне таксе могуће је у самом улазу зграде Градске управе на шалтеру ПТТ-а.

Издавање свих извода из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих на домаћим и интернационалним обрасцима, издавање уверења о држављанству, слободном брачном стању и др.) реализује се даном подношења захтева.

Print and PDFШтампање
Склапање брака
Достава извода из матичних књига и уверења путем поште
Обављање венчања када је једно од будућих брачних другова страни држављанин
Промена презимена, имена и личног имена
Упис деце рођене у браку
Упис деце рођене ван брака
Упис деце рођене у иностранству
Издавање уверења из матичних књига
Издавање извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних на домаћем обрасцу
Издавање интернационалних извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних
Издавање уверења о слободном брачном стању за склапање брака пред иностраним органима
Издавање уверења о држављанству
Доношење решења о накнадном упису у књигу држављана
Издавање иностраног извода из матичне књиге умрлих
Упис у књигу умрлих за лица умрла у стану
Упис у књигу умрлих за лице умрло у иностранству
Упис у књигу умрлих за лица умрла у здравственој установи или КПД-Забели
Самовласно заузеће друштвеног земљишта
Експропријација
Деекспропријација: Захтев странке
Комисија за повраћај земљишта
Комисија за комасацију
Исељење бесправно усељених лица
Пословни простор – додела у закуп пословног простора
Грађевинско земљиште
Откуп станова