Почетак » Локална самоуправа » Градско веће
 

Чланови Градског већа

Градско веће:

 • предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина, осим решења о именовању и разрешењу чланова скупштинских радних тела, чланова управних и надзорних одбора јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач град, чланова школских одбора основних и средњих школа, које предлаже Комисија за избор и именовања Скупштине;
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града;
 • доноси одлуке о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 • врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина града;
 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности града;
 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
 • поставља и разрешава начелника Градске управе, односно начелнике управа за поједине области, ако се образују градске управе за поједине области; и
 • даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе.

Градоначелник представља Градско веће, сазива и води његове седнице.

Градоначелник је одговоран за законитост рада Градског већа.

Градоначелник је дужан да обустави од примене одлуку Градског већа за коју сматра да није сагласна закону.

Градско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова.

Градско веће одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом или овим статутом за поједина питања није предвиђена друга већина.

Организација, начин рада и одлучивања Градског већа детаљније се уређује његовим пословником, у складу са законом и овим статутом.

Градско веће чине Градоначелник, заменик Градоначелника, као и 10 чланова Градског већа, које бира Скупштина града, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Градског већа предлаже кандидат за Градоначелника.

Када одлучује о избору Градоначелника Скупштина града истовремено одлучује о избору заменика Градоначелника и чланова Градског већа, на истој седници.

Градоначелник је председник Градског већа.

Заменик Градоначелника је члан Градског већа по функцији.

Чланови Градског већа које бира Скупштина града не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности града.

Одборнику који буде изабран за члана Градског већа престаје одборнички мандат.

Чланови Градског већа могу бити на сталном раду у  Градској управи, а могу ову функцију обављати и волонтерски, о чему одлучују они сами после избора.

У случају обављања функције волонтерски чланови градског већа имају право на новчану накнаду.

Градоначелник и Градско веће редовно извештавају Скупштину града, по сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине града

Престанком мандата Скупштине престаје мандат извршних органа града, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог градоначелника и Градског већа, односно председника и чланова привременог органа, ако је Скупштини мандат престао због распуштања Скупштине.

Чланови градског већа:

 1. Бојан Динић, дипл. економиста, задужује се за ресор — Јавна предузећа, комуналне делатности и инфраструктура;
 2. Видоје Вукашиновић, дипл. инжењер пољопривреде, задужује се за ресор — Образовање и просвета,
 3. Иван Пантић, дипломирани економиста, задужује се за ресор – Градска општина Костолац и месне заједнице;
 4. Марија Влајовић, дипл. менаџер, задужује се за ресор – Култура, туризам, друштвене делатности и социјална питања;
 5. Предраг Мијатовић, дипл. инжењер електротехнике и рачунарства, задужује се за ресор — Саобраћај и урбанизам;
 6. Ана Живковић, др ветеринарске медицине, задужује се за ресор — Пољопривреда и заштите животне средине, здравство;
 7.  Милан Јовић, мастер професор физичког васпитања и спорта, задужује се за ресор – Спорт и омладина;
 8. Драган Радовановић, дипл. економиста, задужује се за ресор — Привреда, буџет и финансије;
 9. Марко Милојевић, дипл. инжењер машинства, задужује се за ресор – Предузетништво и
 10. Срђан Милетић, струковни инжењер електротехнике, задужује се ресор — Имовинско – правни односи и другостепени управни поступак.