Početak » Lokalna samouprava » Gradsko veće
 

Članovi Gradskog veća

Gradsko veće:

  • predlaže statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština, osim rešenja o imenovanju i razrešenju članova skupštinskih radnih tela, članova upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač grad, članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola, koje predlaže Komisija za izbor i imenovanja Skupštine;
  • neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine grada;
  • donosi odluke o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština grada ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
  • vrši nadzor nad radom Gradske uprave, poništava ili ukida akte Gradske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koju donosi Skupština grada;
  • rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti grada;
  • stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike;
  • postavlja i razrešava načelnika Gradske uprave, odnosno načelnike uprava za pojedine oblasti, ako se obrazuju gradske uprave za pojedine oblasti; i
  • daje saglasnost na akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Gradske uprave.

Gradonačelnik predstavlja Gradsko veće, saziva i vodi njegove sednice.

Gradonačelnik je odgovoran za zakonitost rada Gradskog veća.

Gradonačelnik je dužan da obustavi od primene odluku Gradskog veća za koju smatra da nije saglasna zakonu.

Gradsko veće može da odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja njegovih članova.

Gradsko veće odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako zakonom ili ovim statutom za pojedina pitanja nije predviđena druga većina.

Organizacija, način rada i odlučivanja Gradskog veća detaljnije se uređuje njegovim poslovnikom, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Gradsko veće čine Gradonačelnik, zamenik Gradonačelnika, kao i 10 članova Gradskog veća, koje bira Skupština grada, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.

Kandidate za članove Gradskog veća predlaže kandidat za Gradonačelnika.

Kada odlučuje o izboru Gradonačelnika Skupština grada istovremeno odlučuje o izboru zamenika Gradonačelnika i članova Gradskog veća, na istoj sednici.

Gradonačelnik je predsednik Gradskog veća.

Zamenik Gradonačelnika je član Gradskog veća po funkciji.

Članovi Gradskog veća koje bira Skupština grada ne mogu istovremeno biti i odbornici, a mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz nadležnosti grada.

Odborniku koji bude izabran za člana Gradskog veća prestaje odbornički mandat.

Članovi Gradskog veća mogu biti na stalnom radu u  Gradskoj upravi, a mogu ovu funkciju obavljati i volonterski, o čemu odlučuju oni sami posle izbora.

U slučaju obavljanja funkcije volonterski članovi gradskog veća imaju pravo na novčanu naknadu.

Gradonačelnik i Gradsko veće redovno izveštavaju Skupštinu grada, po sopstvenoj inicijativi ili na njen zahtev, o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine grada

Prestankom mandata Skupštine prestaje mandat izvršnih organa grada, s tim da oni vrše tekuće poslove iz svoje nadležnosti do stupanja na dužnost novog gradonačelnika i Gradskog veća, odnosno predsednika i članova privremenog organa, ako je Skupštini mandat prestao zbog raspuštanja Skupštine.

ČLANOVI GRADSKOG VЕĆA