Почетак » Конкурси
 

Додела бесповратних средстава путем субвенција за унапређење сточарске производњеThe allocation of grants through subsidies for the improvement of livestock production

На основу члана 9. став 3. тачка 8. Статута Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, брoj 5/2009), и члана 9а. Измене и допуне Статута Аграрног фонда за развој пољопривреде („Службени гласник Града Пожаревца“, број 4/2010), члана 1. и члана 2. Измене и допуне Статута Аграрног фонда за развој пољопривреде („Службени гласник Града Пожаревца“, број 8/2011), и Одлуке о расписивању јавног конкурса за доделу средстава број 40/2012 од 12.03.2012. године Управног одбора Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца, Управни одбор расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПУТЕМ СУБВЕНЦИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2012. ГОДИНИ

01. Предмет:

 • избор корисника средстава за реализацију Програма мера за доделу бесповратних средстава, у циљу стварања услова за очување, подстицање, унапређење и развој сточарске производње на територији града Пожаревца и градске општине Костолац.
 • текст Јавног конкурса је објављен на огласној табли Градске управе града Пожаревца и градске општине Костолац, као и месним канцеларијама и на веб страни Града Пожаревца.

02. Програм мера:

 • унапређење и развој сточарске производње у 2012. години, путем доделе бесповратних средстава/субвенција за јунице (грло старости од 12 до 30 месеци) и прво отељене краве (грло мора да буде у власништву до 12 месеци),
 • износ бесповратних средстава је 10.000,00 динара по једном грлу,
 • максимални износ субвенције је до 100 грла по власнику.

03. Услови

општи услови:

 • пријава на конкурс за одобравање средстава,
 • фотокопија пасоша грла са обе стране,
 • фотокопија личне карте власника грла,
 • фотокопија наменског рачунa,
 • фотокопија Решења о регистрацији пољопривредног газдинстава на подручју града Пожаревца у 2012. години,
 • изјава власника грла.

посебни услови:

Право коришћења средстава по овој Одлуци, имају физичка лица на територији града Пожаревца, која се баве сточарском производњом, и испуњавају следеће услове:

 • да је учесник конкурса уписан као носилац газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава на подручју града Пожаревца у 2012. години,
 • подносилац захтева је и носилац Регистрованог пољопривредног газдинства
 • да је грло уписано у регистар надлежног Министарства,
 • евиденциони лист, на лицу места у тренутку изласка Комисије,
 • да је од момента расписивања конкурса нема промена власника грла,
 • ако у тренутку изласка Комисије на лицу места пријављено грло није у објекту, добија се субвенција само у случају одласка на принудно клање о чему мора имати фотокопију упута надлежног ветеринара,
 • да је учесник конкурса као и било који члан домаћинства, измирио сва доспела потраживања према Аграрном фонду за развој пољопривреде града Пожаревца.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у листу „Реч народа“.

Пријаву са свим наведеним доказима подносилац доставља у затвореној коверти са назнаком:

НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ КОНКУРС АГРАРНОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,

на следећој адреси: Град Пожаревац, улица Дринска бр.2, 12000 Пожаревац.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Образац пријаве узети у канцеларији број 13 /у времену од 10-14 часова радним даном/, у згради Скупштине града Пожаревца.

05. Корисници могу поступити по обавештењу од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“, у локалним електронским медијима – радио и телевизије, и на интернет страници града Пожаревца, www.pozarevac.rs

 Пријава о додели бесповратних средстава путем субвенција за унапређење сточарске производње

Број: 40/2012-1

27.03.2012. године

П о ж а р е в а ц

АГРАРНИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Pursuant to article 9 paragraph 3 item 8 Statute of the Agrarian Fund for Agricultural Development of Pozarevac (“Official Gazette of Pozarevac” No. 5/2009), and Article 9a. Amendments to the Statute of the Agrarian Fund for Agricultural Development (“Official Gazette of the City of Pozarevac,” No. 4/2010), Article 1 and Article 2 Amendments to the Statute of the Agrarian Fund for Agricultural Development (“Official Gazette of the City of Pozarevac,” No. 8/2011), and the decision to call a public tender for the allocation of 40/2012 of 12.03.2012. The Governing Board of the Agrarian Fund for Agricultural Development of Pozarevac, the Board announced

OPEN CALL

THE ALLOCATION OF GRANTS

THROUGH SUBSIDIES FOR THE IMPROVEMENT OF LIVESTOCK PRODUCTION IN TOWN OF POZAREVAC IN 2012. YEAR

01. Subject:

 • Selection of beneficiaries for the implementation of the Programme of measures for grants, in order to create conditions for the preservation, promotion, advancement and development of livestock production in the city Pozarevac and town municipalities of Kostolac.
 • Text of the public announcement is posted on the bulletin board of City Administration of City Pozarevac and municipalities Kostolac, as well as local offices and on the website of the City of Pozarevac.

02. The program measures:

 • Promotion and development of livestock production in 2012. year, through the awarding of grants / subsidies for heifers (head aged 12 to 30 months) and the first cow calved (head must be owned by up to 12 months)
 • The amount of grant is 10.000,00 dinars per head,
 • The maximum amount of subsidy is up to 100 head per owner.

03. Terms

General Conditions:

 • Job application for approval of funds,
 • Photocopy of the passport-heads on both sides,
 • Copy of ID owner throat
 • Photocopy-purpose account,
 • Copy of the decision on registration of agricultural holdingsn the town of Pozarevac in 2012. year,
 • Statement of the owner of the throat.

Special Conditions:

The right use of funds under this Decision, with individuals in the city of Pozarevac, dealing with livestock production, and meet the following requirements:

 • That the applicant has been registered as the holder farms in the Register of agricultural holdings in the town of Pozarevac in 2012. year,
 • The applicant is the holder of a registered agricultural holdings
 • That was registered in the throat of the competent Ministry,
 • Record files, on-site at the time of leaving the Commission,
 • That from the moment of announcement of competition does not change the owner of the throat,
 • If the Commission at the time of leaving the scene reported no throat in the house, gets a subsidy only if going to the slaughter of which must have a copy of the referral from the veterinarian,
 • That the applicant has been like any household member, to settle outstanding arrears to the Agrarian Fund for Agricultural Development of Pozarevac.
 • The deadline for applications is 15 days from the date of publication of tender in “Rec naroda”.
 • Application with all the above evidence, the applicant submitted in a sealed envelope marked:

DO NOT OPEN – OPEN CALL AGRO FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF POZAREVAC at the following address: City Pozarevac, street Drinska No.2, 12000 Pozarevac.

Late and incomplete applications will not be considered.

Application form to take office in 13 / at a time of 10-14 hours on working days / in the building of the City of Pozarevac.

05. Users can comply with the notice of the date of publication in the local newspaper “Rec Naroda”, the local broadcast media – radio and television, and on the website of Pozarevac www.pozarevac.rs

 Application form for the allocation of grants through subsidies for the improvement of livestock production

No: 40/2012-1

27.03.2012.

Pozarevac

Agricultural Fund for Agricultural Development

Town of Pozarevac

Подели са другима: Facebook Twitter