Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Donacija Opštoj bolnici u PožarevcuDonation General Hospital in Pozarevac

Opštoj bolnici u Požarevcu Međunarodni klub žena iz Beograda uručio je porođajni sto i defibrilator a donacija je realizovana u okviru akcije Fonda B92 „Bitka za bebe“. Sredstva za nabavku porođajnog stola prikupljena su na dobrotvornom bazaru održanom u decembru prošle godine. Preko akcije „Bitka za bebe“, osim požarevačke bolnice, opremu je dobila i dečja klinika u Tiršovoj, istakla je supruga ambasadora Japana u Srbiji, Ecuko Cunozaki. – Međunarodni klub žena nastoji da podstakne međunarodno razumevanje među članovima, da promoviše saradnju između zajednica, da podrži Srpsku zajednicu tamo gde je najpotrebnije. Posebno sam zadovoljna, što ovde ove godine koristeći novčana sredstva prikupljena na godišnjem bazaru u decembru prošle godine, u prilici smo da pomognemo dve bolnice. Zagovarajući nesebičnu pomoć B92 mogli smo da realizujemo ove dve donacije i ja sam veoma srećna što smo na taj način mogli da podržimo kampanju „Bitka za bebe“. Međunarodni klub žena je Opštoj bolnici u Požarevcu poklonio sto za porođaje i veoma mi je drago da se on već uveliko koristi. Pored stola za porođaje, međunarodni klub žena je donirao i defibrilator za ambulantu u bolnici koji je, takođe, već u upotrebi. Na kraju želela bih da Vas obavestim da je Požarevac grad koji sam najviše posećivala u Srbiji i danas se osećam da sam ponovo u svom rodnom gradu. Na japanskom sve to opisuje se rečima „Hrusato“ što stanovnici Požarevca dobro znaju.

Direktor bolnice dr Srećko Bosić rekao je da se radi o vrednoj donaciji i opremi koja je bila neophodna ginekološko-akušerskom odeljenju.

– Ne dešava se često da imamo ovako visoke goste u našoj ustanovi koji su izrazili pažnju i ljubav prema nama i darivali nam vrlo koristan i vredan poklon. To jest sto za porođaje koji u našoj ustanovi zanavlja ovaj vid opreme što je ranije bilo zapostavljeno. Posebno mi je drago što naša saradnja sa gospođom suprugom Japanskog ambasadora, gospođom Cunozaki, traje dugo vremena i što je sada u to uključen Međunarodni krug žena koji je stvarno, preko fonda B92, našao sluha da se pomogne ovoj ustanovi koja mislim da je u jedno vreme bila marganizovana i nije bila u planovima za pomoć i razvoj. Mi smo sada na novom putu i očekujemo da se ova saradnja nastavi“.

Međunarodnom klubu žena, gospođi Cunozaki i Fondu B92, na pomoći koja je do sada pružena Požarevcu zahvalio se i gradonačelnik Miomir Ilić. – Imam izuzetnu čast i posebno zadovoljsatvo da kao gradonačelnik grada Požarevca, u ime svoje i moje zamenice gospođe Vukice Vasić. Posebno da vam se zahvalim na Vašoj pažnji i da još jednom, po ko zna koji put, pojavljujete zajedno sa TV – B92 i Ambasadom Japana kao donatori zdrastvenoj ustanovi. Prvo to je bilo Zdrastvenom centru, a posle transformacije ove zdrastvene ustanove na Dom zdravlja i Opštu bolnicu u Požarevcu, donatorstvo se nastavlja čime smo smo izuzetno počastvovani i to pamtimo, cenimo. Nadam se da će se nastaviti i dalje ta donacija i bićemo Vam izuzetno zahvalni i večno i trajno da budemo prijatelji i da to poštujemo“.

Inače, Međunarodni klub žena okuplja više od 200 članica-volontera iz više od 40 svetskih zemalja. Kao nevladina i neprofitna organizacija, sa vezama u diplomatskim i međunarodnim poslovnim krugovima, nastoji da internacionalnom okruženju ponudi bolje razumevanje uslova u Srbiji radi lakšeg poslovanja, da promoviše znanje i svojim radom pomogne prikupljanju sredstava za humanitarne i društvene projekte.General Hospital in Pozarevac International Women’s Club from Belgrade gave birth as a defibrillator and a donation is realized in the action of B92 Fund “Battle for the baby”. Funds for the purchase of the birth of the table were collected in charity bazaar held in December last year. Through the “battle for the baby”, but Pozarevac hospital equipment is received and the children’s clinic in Tirsova, said the wife of the Ambassador of Japan in Serbia, Ecuko Cunozaki. – International Women’s Club seeks to foster international understanding among members, to promote cooperation between communities, to support the Serbian community where it is needed most. I am especially pleased, as here this year using funds raised at the annual bazaar in December last year, we are able to help two hospitals. Advocating B92 generous help we were able to realize these two grants and I am very happy that we are thus able to support the campaign “The battle for the baby”. International Women’s Club of the General Hospital in Pozarevac presented as the delivery and am very glad that he is already in use. In addition to the delivery table, the International Women’s Club has donated a defibrillator for the ambulance to the hospital, which is also already in use. Finally I would like to inform you that the city Pozarevac I would visit the most in Serbia and now I feel that I am back in my hometown. In Japanese all the words to describe “Hrusato” the inhabitants of Pozarevac well know.

Hospital Director Dr. Srecko Bosic said that it is a valuable donation and equipment that was necessary Gynecology and Obstetrics Department.

– It’s not often that we have such distinguished guests in our institution, who expressed care and love for us and gave us a very useful and valuable gift. That is what the delivery, which in our institution zanavlja this type of equipment that had previously been neglected. I am especially pleased that our collaboration with the Japanese Ambassador Ms wife, Mrs. Cunozaki, takes a long time and it is now turned to the International women’s circle really, over the stock B92, found the hearing to assist the institution, which I think is one Time was marganizovana and was not in the plans for Relief and Development. We are now on the new road and expect that this cooperation continues “.

International Women’s Club, Mrs. Cunozaki and the B92, the aid that has been provided Pozarevac thanked the Mayor Miomir Ilic.

– I have the great honor and especially zadovoljsatvo that as mayor of Pozarevac, in his own name and my pronouns Vukice Mrs. Vasic. Especially like to thank you for your attention and once again, for the umpteenth time, appearing with TV – B92 and the Embassy of Japan as a health care center donors. First it was the health center, and after the transformation of the medical facilities at the Health Centre and General Hospital in Pozarevac, donations will continue so we are extremely honored and remembered, appreciated. I hope to continue this donation and we will be eternally grateful and extremely durable and to be friends and we respect that”.

Otherwise, the International Women’s Club brings together more than 200 member-volunteers from more than 40 countries worldwide. As a non-profit organization with ties to the diplomatic and international business circles, trying to offer international environment a better understanding of conditions in Serbia for ease of operation, to promote knowledge and their work to help raise funds for humanitarian and social projects.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter