Home » Announcements » Vacancies
 

(Srpski) JAVNI OGLAS za prikupljanje prijava za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine Grada Požarevca

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Na osnovu člana 7. Odluke o pokretanju postupka za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine Grada Požarevca broj 09-06-80/2019-6 od 31.5.2019. godine koju je donelo Gradskog veća Grada Požarevca i člana 5. stav 2. Odluke o utvrđivanju organa nadležnog za pripremu akata za odlučivanje o otuđenju pokretnih stvari u javnoj svojini Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 9 /16), Gradsko veće Grada Požarevca objavljuje

JAVNI OGLAS
za prikupljanje prijava za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja
za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine Grada Požarevca

I

Grad Požarevac kao nosilac javne svojine pokretnih stvari, oglašava otuđenje pokretnih stvari u viđenom stanju, smeštenih u objektima u ulici Đure Đakovića bb u Požarevcu. (u daljem tekstu: pokretne stvari)
Gradsko veće Grada Požarevca poziva sva zainteresovana domaća i strana fizička i pravna lica i preduzetnike, da podnesu prijave za učešće u postupku javnog nadmetanja.

II

Pokretne stvari se prodaju u viđenom i zatečenom stanju, bez prava kupca na naknadne prigovore i reklamacije u pogledu kvaliteta i ostalih karakteristika pokretnih stvari.
Dozvoljeno je sečenje, odvajanje i klasifikacija pokretnih stvari na lokaciji prodavca.
Troškove demontaže, sečenja, klasifikovanja i transporta pokretnih stvari sa lokacije u celosti snosi kupac.
Kupac je u obavezi da očisti lokaciju nakon izvođenja radova na demontaži i odnošenju pokretnih stvari i nastala oštećenja na objektima sanira.
Kupac je u obavezi da obezbedi sve zakonom propisane kompletne mere zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu tokom demontaže i odnošenja kupljenih pokretnih stvari.
Specifikacija pokretnih stvari koje su predmet prodaje sastavni su deo prodajne dokumentacije.

III

Početna cena pokretnih stvari po partijama iznosi:
1. Elektro oprema – 45.171.000,00 dinara ili 382.034,22 evra.
2. Rezervni delovi za delatnost proizvodnje šećera – 11.485.585,29 dinara ili 97.139,46 evra.
U skladu sa članom 25. stav 2, tačka 3a) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05,61/07,93/12,108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 7/17-usklađeni din.izn., 113/17,13/18-usklađeni din.izn.,30/18 i 4/19-usklađeni din. izn.), PDV se ne obračunava i ne plaća.

IV

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača za pokretne stvari je najviši iznos izlicitirane cene.

V

Iznos licitacionog koraka iznosi 3 % u prvom licitacionom krugu od početne vrednosti pokretnih stvari , a u ostalim licitacionim krugovima 3 % od vrednosti ponuđene cene u prethodnom licitacionom krugu.

VI

U postupku javnog nadmetanja mogu učestvovati domaća i strana pravna lica, domaća i strana fizička lica i preduzetnici, čije su prijave blagovremene, uredne i potpune.
Učesnici koji su podneli neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja, a takve prijave biće odbačene.

VII

Uslov za učešće u postupku javnog nadmetanje je izvršena uplata depozita u visini od 50 % od početne cene pokretnih stvari iz partije za koju se podnosi prijava.
– na dinarski račun kod Uprave za trezor broj 840-705804-32 sa pozivom na broj 97-52080, primalac Grad Požarevac, ili
– na devizni račun kod Uprave za trezor 840-5824-19, primalac Grad Požarevac, o čemu će potencijalni ponuđač zatražiti instrukciju o usmeravanju deviznog priliva od Grada Požarevca;
Svrha uplate je depozit za javno nadmetanje, koji se mora uplatiti najkasnije 48 sati pre održavanja javnog nadmetanja.

VIII

Za učešće u javnom nadmetanju za otuđenje pokretnih stvari učesnik mora dostaviti sledeću dokumentaciju:
1) popunjeni obrazac prijave za učešće u javnom nadmetanju, iz prodajne dokumentacije;
2) oznaku partije pokretnih stvari za koju se podnosi prijava;
3) dokaz o uplaćenom depozitu ;
4) parafiranu i pečatiranu svaku stranu nacrta kupoprodajnog ugovora;
5) potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita;
6) ovlašćenje za zastupanje i preduzimanje konkretnih radnji u postupku javnog nadmetanja;
7) fotokopija lične karte za fizička lica, odnosno rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata i potvrda o poreskom identifikacionom broju.
8) Radni plan odvajanja, sečenja, rasklapanja i demontaže kupljenih stvari i eventualnih građevinskih intervencija na objektima u kojima se nalaze kupljene stvari.

IX

Prijava se predaje u zatvorenoj koverti, neposredno preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca, ili putem pošte preporučenom pošiljkom sa naznakom: Komisija za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine Grada Požarevca – za javno nadmetanje, ulica Drinska broj 2, 12 000 Požarevac.
Rok za dostavljanje prijava je od 11.06.2019. godine, zaključno sa 11.07.2019. godine.
Postupak javnog nadmetanja održaće se dana 14.07.2019. godine u 10,00 časova, u sali 11 Gradske uprave Grada Požarevca, na adresi Drinska br. 2, 12 000 Požarevac.
U postupku javnog nadmetanja aktivno mogu učestvovati samo ovlašćeni predstavnici podnosioca prijave.
Predstavnik podnosioca prijave dužan je da dostavi uredno ovlašćenje (potpisano i overeno pečatom) za učestvovanje u javnom nadmetanju.

X

Bliži podaci o pokretnim stvarima koje se otuđuju, o postupku i dokumentaciji u vezi ovog javnog oglasa i besplatno preuzimanje prodajne dokumentacije, mogu se dobiti u vreme trajanja javnog oglasa, svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.
Pokretne stvari se prodaju u viđenom stanju i uvid u pokretne stvari i razgledanje istih, može se izvršiti u vremenu trajanja javnog oglasa, svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu od jednog dana.
Kontakt osoba za davanje bližih podataka o predmetu prodaje, postupku, prodajnoj dokumentaciji i razgledanju predmeta prodaje je Marko Savić, rukovodilac Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Požarevca, na e- mail: marko.savic@pozarevac.rs.

XI

Podnosilac prijave koji se prijavio za učešće na javnom nadmetanju, a koji ne pristupi javnom nadmetanju, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.
Potpisana izjava o gubitku depozita sastavni je deo prodajne dokumentacije.

XII

Učesniku javnog nadmetanja koji nije ponudio najpovoljniju cenu za otuđenje pokretnih stvari po ovom oglasu, izvršiće se povraćaj uplaćenog depozita u roku od 8 dana od dana okončanja postupka javnog nadmetanja, na tekući račun naznačen u prijavi.

XIII

Učesnik javnog nadmetanja koji ponudi najpovoljniju cenu za pokretne stvari u određenoj partiji, dužan je da utvrđenu cenu pokretnih stvari isplati u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju pokretnih stvari.

XIV

Učesnik javnog nadmetanja koji ponudi najpovoljniju cenu, a ne zaključi ugovor o otuđenju pokretnih stvari u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Skupštine Grada Požarevca, ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanom ugovorenom roku, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

XV

Taksu za overu ugovora, naknade i sve eventualne druge troškove koji proizilaze iz predmeta kupoprodaje u celosti snosi kupac.

Broj: 09-06-80/2019-6, 31. maj 2019. godine

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

Share: Facebook Twitter