Home » Announcements » Vacancies
 

(Srpski) ЈАВНИ ОГЛАС за прикупљање пријава за учествовање у поступку јавног надметања за отуђење покретних ствари из јавне својине Града Пожаревца

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

На основу члана 7. Одлуке о покретању поступка за отуђење покретних ствари из јавне својине Града Пожаревца број 09-06-80/2019-6 од 31.5.2019. године коју је донело Градског већа Града Пожаревца и члана 5. став 2. Одлуке о утврђивању органа надлежног за припрему аката за одлучивање о отуђењу покретних ствари у јавној својини Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9 /16), Градско веће Града Пожаревца објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
за прикупљање пријава за учествовање у поступку јавног надметања
за отуђење покретних ствари из јавне својине Града Пожаревца

I

Град Пожаревац као носилац јавне својине покретних ствари, оглашава отуђење покретних ствари у виђеном стању, смештених у објектима у улици Ђуре Ђаковића бб у Пожаревцу. (у даљем тексту: покретне ствари)
Градско веће Града Пожаревца позива сва заинтересована домаћа и страна физичка и правна лица и предузетнике, да поднесу пријаве за учешће у поступку јавног надметања.

II

Покретне ствари се продају у виђеном и затеченом стању, без права купца на накнадне приговоре и рекламације у погледу квалитета и осталих карактеристика покретних ствари.
Дозвољено је сечење, одвајање и класификација покретних ствари на локацији продавца.
Трошкове демонтаже, сечења, класификовања и транспорта покретних ствари са локације у целости сноси купац.
Купац је у обавези да очисти локацију након извођења радова на демонтажи и одношењу покретних ствари и настала оштећења на објектима санира.
Купац је у обавези да обезбеди све законом прописане комплетне мере заштите животне средине и безбедности и здравља на раду током демонтаже и одношења купљених покретних ствари.
Спецификација покретних ствари које су предмет продаје саставни су део продајне документације.

III

Почетна цена покретних ствари по партијама износи:
1. Електро опрема – 45.171.000,00 динара или 382.034,22 евра.
2. Резервни делови за делатност производње шећера – 11.485.585,29 динара или 97.139,46 евра.
У складу са чланом 25. став 2, тачка 3а) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05,61/07,93/12,108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 7/17-усклађени дин.изн., 113/17,13/18-усклађени дин.изн.,30/18 и 4/19-усклађени дин. изн.), ПДВ се не обрачунава и не плаћа.

IV

Критеријум за избор најповољнијег понуђача за покретне ствари је највиши износ излицитиране цене.

V

Износ лицитационог корака износи 3 % у првом лицитационом кругу од почетне вредности покретних ствари , а у осталим лицитационим круговима 3 % од вредности понуђене цене у претходном лицитационом кругу.

VI

У поступку јавног надметања могу учествовати домаћа и страна правна лица, домаћа и страна физичка лица и предузетници, чије су пријаве благовремене, уредне и потпуне.
Учесници који су поднели неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања, а такве пријаве биће одбачене.

VII

Услов за учешће у поступку јавног надметање је извршена уплата депозита у висини од 50 % од почетне цене покретних ствари из партије за коју се подноси пријава.
– на динарски рачун код Управе за трезор број 840-705804-32 са позивом на број 97-52080, прималац Град Пожаревац, или
– на девизни рачун код Управе за трезор 840-5824-19, прималац Град Пожаревац, о чему ће потенцијални понуђач затражити инструкцију о усмеравању девизног прилива од Града Пожаревца;
Сврха уплате је депозит за јавно надметање, који се мора уплатити најкасније 48 сати пре одржавања јавног надметања.

VIII

За учешће у јавном надметању за отуђење покретних ствари учесник мора доставити следећу документацију:
1) попуњени образац пријаве за учешће у јавном надметању, из продајне документације;
2) ознаку партије покретних ствари за коју се подноси пријава;
3) доказ о уплаћеном депозиту ;
4) парафирану и печатирану сваку страну нацрта купопродајног уговора;
5) потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита;
6) овлашћење за заступање и предузимање конкретних радњи у поступку јавног надметања;
7) фотокопија личне карте за физичка лица, односно решење о упису у Регистар привредних субјеката и потврда о пореском идентификационом броју.
8) Радни план одвајања, сечења, расклапања и демонтаже купљених ствари и евентуалних грађевинских интервенција на објектима у којима се налазе купљене ствари.

IX

Пријава се предаје у затвореној коверти, непосредно преко писарнице Градске управе Града Пожаревца, или путем поште препорученом пошиљком са назнаком: Комисија за отуђење покретних ствари из јавне својине Града Пожаревца – за јавно надметање, улица Дринска број 2, 12 000 Пожаревац.
Рок за достављање пријава је од 11.06.2019. године, закључно са 11.07.2019. године.
Поступак јавног надметања одржаће се дана 14.07.2019. године у 10,00 часова, у сали 11 Градске управе Града Пожаревца, на адреси Дринска бр. 2, 12 000 Пожаревац.
У поступку јавног надметања активно могу учествовати само овлашћени представници подносиоца пријаве.
Представник подносиоца пријаве дужан је да достави уредно овлашћење (потписано и оверено печатом) за учествовање у јавном надметању.

X

Ближи подаци о покретним стварима које се отуђују, о поступку и документацији у вези овог јавног огласа и бесплатно преузимање продајне документације, могу се добити у време трајања јавног огласа, сваког радног дана у времену од 10,00 до 14,00 сати.
Покретне ствари се продају у виђеном стању и увид у покретне ствари и разгледање истих, може се извршити у времену трајања јавног огласа, сваког радног дана у времену од 10,00 до 14,00 сати, уз претходну најаву од једног дана.
Контакт особа за давање ближих података о предмету продаје, поступку, продајној документацији и разгледању предмета продаје је Марко Савић, руководилац Одељења за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца, на e- mail: marko.savic@pozarevac.rs.

XI

Подносилац пријаве који се пријавио за учешће на јавном надметању, а који не приступи јавном надметању, губи право на повраћај уплаћеног депозита.
Потписана изјава о губитку депозита саставни је део продајне документације.

XII

Учеснику јавног надметања који није понудио најповољнију цену за отуђење покретних ствари по овом огласу, извршиће се повраћај уплаћеног депозита у року од 8 дана од дана окончања поступка јавног надметања, на текући рачун назначен у пријави.

XIII

Учесник јавног надметања који понуди најповољнију цену за покретне ствари у одређеној партији, дужан је да утврђену цену покретних ствари исплати у року од 15 дана од дана закључења уговора о отуђењу покретних ствари.

XIV

Учесник јавног надметања који понуди најповољнију цену, а не закључи уговор о отуђењу покретних ствари у року од 15 дана од дана доношења одлуке Скупштине Града Пожаревца, или не уплати купопродајну цену у прописаном уговореном року, губи право на повраћај уплаћеног депозита.

XV

Таксу за оверу уговора, накнаде и све евентуалне друге трошкове који произилазе из предмета купопродаје у целости сноси купац.

Број: 09-06-80/2019-6, 31. мај 2019. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Share: Facebook Twitter