Home » Градска управа » Department of Inspections and community policing activities
 

Department of Inspections and community policing activities

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

 

                                                                                        НАЧЕЛНИК : Оливера Најдановић

                                                                                        Тел: 012/539-782

У Одељењу за инспекцијске послове и послове комуналне полиције  у складу са Правилником о унутрашњој систематизацији радних места, а на основу прописаних начела, образовани су одсеци као унутрашње организационе јединице и то:

1.Одсек  грађевинске, саобраћајне и инспекције за заштиту животне средине

2.Одсек комуналне инспекције

3.Одсек за послове комуналне полиције

– Послови извршења

 

I Одсек грађевинскe, саобраћајне и инспекције за заштиту животне средине

Тел: 012/539 – 655,, 539 – 658

1.Грађевински инспектори  у свом раду поступају по одредбама:

-Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 и 24/2011), -Закона о одржавању стамбених зграда („ Службени гласник РС“, број 44/95 и 1/2001),

-Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама („ Службени гласник града Пожаревца“ број 12/2010) и

-Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97,31/2001 и 30/2010) .

У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектори поступају по службеној дужности или по захтеву странака сходно члановима 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146. и 147. Закона о планирању и изградњи.

Странке захтев за излазак грађевинских инспектора достављају писменим путем преко писарнице Градске управе у соби број 9 или путем поште .

По пристиглом захтеву грађевински инспектори излазе на лице места, утврђују чињенично стање, састављају записник и након тога поступају у складу са својим овлашћењима .

2.Саобраћајни инспектори у свом раду поступа у складу са надлежностима дефинисаним следећим законима:

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 9/2002, 129/2007)

На основу члана 18. став 1. “Општина је одговорна да, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:” тачка 4. “уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, јавних паркиралишта) тачка 10. “уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;” тачка 11. “уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника.”

Закон о комуналним делатностима

(„Службени гласник РС“, број 88/11)

На основу члана 3. “Комуналне делатности“ из члана 2. овог закона јесу:

– “градски и приградски превоз путника је обављање јавног линијског превоза путника на територији јединице локалне самоуправе унутар насељеног места или између два или више насељених места трамвајима, метром, тролејбусима и аутобусима и обезбеђивање пријема и отпреме путника на станицама и стајалиштима, као и саобраћајним објектима који се користе у тим врстама превоза;”

7. ,,одржавање улица и путева у градовима и другим насељима је извођење радова којима се

обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и сл.“;

8. ,,управљање јавним паркиралиштима је стварање и одржавање услова за коришћење јавних

саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа”.

Саобраћајна инспекција Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Пожаревца на основу Закона о комуналним делатностима врши инспекцијски надзор и контролу над:

– превозом путника у приградском и градском саобраћају на основу Одлуке о превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији града Пожаревца ,

– одржавањем улица, путева и других јавних површина, налаже поправку, реконструкцију, модернизацију и извођење других радова на одржавању улица и саобраћајница, на основу Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима и улицама на територији града Пожаревца,

– врши контролу стања хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији града, налаже њено постављање, замену и уклањање,

– контролу ауто-такси превоза на основу Одлуке о ауто-такси превозу на територији града Пожревца,

-врши контролу и надзор на основу Одлуке о комуналном уређењу, посебно у делу који се односи на раскопавање јавних површина.

Закон о превозу у друмском саобраћају

(“Службени гласник РС”, број 46/95,66/2001,61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011);)

На основу члана 7. “Општина, односно град, уређује и обезбеђује, у складу са законом, организацију и начин обављања јавног превоза путника који се обавља на територији једног града, и ауто-такси превоза.”

На основу члана 14. став 2. “Општина, односно град одређује стајалишта која могу да се користе за линијски превоз путника.”

Организација и начин обављања јавног превоза путника уређен је градском Одлуком о превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији града , док су аутобуска стајалишта уређена градском Одлуком о аутобуским стајалиштима. Надзор и контролу на спровођењу одредби наведених Одлука врше саобраћајни инспектори градске управе.

Одредбама члана 44б. овог закона прописано је да се поверава општинској , односно градској

управи вршење послова инспекцијског надзора над применом овог Закона и прописа донетим на основу овог Закона у обављању локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и аутотакси превоза, као и да овлашћено лице општинске, односно градске управе, у вршењу послова инспекцијског надзора над применом овог Закона и прописа донетих на основу овог Закона, којима се уређује локални превоз, има дужности и овлашћења из члана 44. и 44а. овог Закона.

Закон о јавним путевима

(„Службени гласник РС“, број 101/05 и 123/07 )

На основу члана 91. закона о јавним путевима (,,службени гласник РС“ број 101/05 и 123/07),

утврђено је да надлежни инспектор општинске, односно градске управе у вршењу послова инспекцијског надзора над применом прописа којима се уређује заштита општинскох путева и улица, има права, дужности и овлашћења републичког инспектора за државне путеве утврђених овим законом.

Сагласно Закону о јавним путевима саобраћајни инспектор има овлашћења да предложи органу надлежном за техничко регулисање саобраћаја забрану саобраћаја или саобраћаја одређене врсте возила, на општинском путу или улици, његовом делу или путном објекту; нареди отклањање недостатака на општинском путу и улици, његовом делу или путном објекту којима се угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја; нареди рушење и уклањање објеката изграђених, односно постављених у заштитном појасу општинског пута и улице и уклањање депоније отпада и смећа; нареди рушење или уклањање ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала и натписа подигнутих, остављених или постављених супротно одредбама овог закона; искључи из саобраћаја на општинском путу и улици возило којим се обавља ванредни превоз без посебне дозволе;

Списак најважнијих правних аката по којима поступају саобраћајни инспектори  :

1. Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97);

2. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011);

3.Закон о превозу у друмском саобраћају (,,Службени гласник РС“ број 46/95, 66/2001,61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011);

4.Закон о јавним путевима (,,Службени гласник РС“ број 101/05 и 123/07);

5.Закон о безбедности саобраћаја на путевима (,,Службени гласник РС“ број 42 /2009);

6. Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, број 12/2010 и 6/2011);

7. Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима(„Службени гласник града Пожаревца“, број 5/2009);

8. Одлука о превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији града Пожаревца(„Службени гласник града Пожаревца“ , број 4/09);

9. Одлука о одређивању стајалишта која могу да се користе за линијски друмски превоз („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09);

10. Одлука о ауто-такси превозу („Службени гласник града Пожаревца“ број 3/2009);

11. Одлука о јавним паркиралиштима („Службени гласник града Пожаревца“, број 1/2010 и 8/2011),

3. Инспектор за заштиту животне средине обавља послове инспекцијског надзора који се односе на примену мера прописаних следећим законима као и подзаконским актима донетих на основу истих:

-Закон о заштити животне средине(,,Службени гласник РС“ , број 135/04 и 36/09) који  уређује интегрални систем заштите животне средине којим се обезбеђује остваривање права човека на живот и развој у здравој животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне средине у Републици. Систем заштите животне средине чине мере, услови и инструменти за : одрживо управљање, очување природне равнотеже, целовитости, разноврсности и квалитета природних вредности и услова за опстанак свих живих бића;спречавање, контролу,смањивање и санацију свих облика загађивања животне средине.

-Закон о процени утицаја на животну средину ( ,,Сл. гласник РС“ , бр.135/04, 36/09) уређује

поступак процене утицаја за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину, садржај студије о процени утицаја на животну средину, учешће заинтересованих органа и организација и јавности, прекогранично обавештавање за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину друге државе, надзор и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину

-Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ( ,,Сл. гласник РС“ , бр.135/04, 36/09) уређује услове, начин и поступак вршења процене утицаја одређених планова и програма на животну средину, ради обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак припреме и усвајања планова и програма.

-Закон о управљању отпадом ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10) уређује: врсте и класификацију отпада; планирање управљања отпадом; субјекте управљања отпадом; одговорности и обавезе у управљању отпадом; организовање управљања отпадом; управљање посебним токовима отпада; услове и поступак издавања дозвола; прекогранично кретање отпада; извештавање о отпаду и база података; финансирање управљања отпадом; надзор, као и друга питања од значаја за управљање отпадом. Управљање отпадом је делатност од општег интереса.

-Закон о заштити природе ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10) -овим законом уређује се заштита и очување природе, биолошке, геолошке и предеоне разноврсности као дела животне средине. Природа као добро од општег интереса за Републику Србију ужива посебну заштиту у складу са овим законом и посебним законима.

-Закон о заштити ваздуха ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09)-овим законом уређује се управљање

квалитетом ваздуха и одређују мере, начин организовања и контрола спровођења заштите и побољшања квалитета ваздуха као природне вредности од општег интереса која ужива посебну заштиту.

*Закон о заштити од буке у животној средини ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10) уређује :

субјекте заштите животне средине од буке; мере и услови заштите од буке у животној средини; мерење буке у животној средини; приступ информацијама о буци; надзор и друга питања од значаја за заштиту животне средине и здравље људи.

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ( ,,Сл. гласник РС“ , бр.36/09)-овим законом уређују се услови и мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућих зрачења.

Послови  инспекцијског надзора из области заштите животне средине обављају се као поверени послови у складу са овлашћењима утврђеним и прописима из области Закона о државној управи, Закона о општем управном поступку, Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Уредбе о канцеларијском пословању.

У обављању инспекцијског надзора инспектор доноси:

-решења и закључке,

-подноси захтеве за покретање прекршајног поступка,

-подноси пријаве за покретање поступка за привредни преступ и подноси кривичне пријаве,

-учествује у припреми информација за државне органе и медије

-припрема месечне , кварталне и годишње извештаје о раду,

-прпоступа по пријавама и извештава о предузетим мерама,

-у области администарције ради канцеларијску администарцију ( ажурно вођење рефернтске свеске, архивирање предмета..) у сагласности са канцеларијским пословањем.

-прикупља и обрађује податке о постројењима која подлежу инспекцијском надзору и обавља и друге послове по налогу руководиоца, као и друге поверене послове инспекцијског надзора над заштитом животне средине.

Oдсек  комуналне инспекције

Тел: 012/539-782, 012/539-783, 012/539-696

 Организација Комуналне инспекције

Комунална инспекција обавља послове инспекцијског надзора над извршавањем закона и градских прописа, у области обављања комуналних делатности, коришћења, одржавања и чувања комуналних објеката, уређења јавних површина и јавних зелених површина, добара у општој употреби, њиховог функционисања, коришћења и заштите, унапређење и заштите права житеља града и сеоских насељених места у граду Пожаревцу, за несметано коришћење комуналних производа, инфраструктуре, јавних и зелених површина опште намене, објеката, уређаја и других садржаја на њима, под условима прописаним законом и градским прописима, као и испуњење обавеза свих субјеката којима је одлуком Скупштине града поверено вршење одређених комуналних делатности и друге послове утврђене Законом и прописима Скупштине града, одлукама и закључцима Градског већа града Пожаревца и доноси решења у првом степену на основу одредби Закона о општем управном поступку.

Служба је организована у периоду од 7:00 до 15:00 часова.

Послови из делокруга надлежности комуналне инспекције:

Комунална инспекција врши инспекцијски надзор стања комуналних објеката и пружања комуналних услуга комуналних предузећа чији је оснивач Скупштина града Пожаревца и којима је одлукама од стране Скупштине града поверено вршење комуналне делатности у областима:

– водоснабдевања, одржавања и експлоатације градске водоводне мреже, објеката и уређаја, фонтана, јавних чесама и бунара;

– функционисања и одржавања фекалне, кишне канализације, објеката, инсталација и уређаја;

– функционисања и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода;

– снабдевања топлотном енергијом и одржавања објеката, уређаја и инсталација за производњу и испоруку топлотне енергије;

– одржавања чистоће јавне и јавне зелене површине опште и посебне намене, објеката, уређаја и инсталација на њима, уклањања и депоновања смећа и одржавања депонија;

– функционисање и одржавање постројења за прераду смећа и отпадних материја;

– функционисања, одржавања и уређивања пијаца;

– функционисање јавних паркиралишта;

– функционисања, одржавања и уређивања гробаља и начина сахрањивања на њима;

– функционисања градске кафилерије, карантина, прихватилишта за животиње без старања господара, јавних WС – а;

– одржавања путева, улица и других јавних и јавних зелених површина у граду и насељеним местима града Пожаревца;

– функционисања и одржавања јавне расвете и других уређаја;

– одржавања споменика и скулптуралних дела;

– функционисање и одржавање других комуналних делатности од локалног интереса.

Други послови из делокруга надлежности Комуналне инспекције:

Осим надлежности везаних за рад комуналних објеката и јавних комуналних предузећа, Комунална инспекција врши надзор над спровођењем одредби Одлуке о комуналном уређењу у погледу испуњења обавеза и заштите права свих субјеката обухваћених одредбама поменуте одлуке, одредби Одлуке којом се прописује радно време појединих пословних објеката у области угоститељства, занатства, туризма, промета на мало и других услуга грађанима града Пожаревца , Одлуке којима се регулише начин држања домаћих животиња на територији града Пожаревца и поступа по захтевима и пријавама странака.

 

Опис поступака за подношење захтева и опис поступања по добијеном захтеву:

Управни поступак може бити покренут по службеној дужности или на захтев странке. Захтеви се могу подносити писменим или усменим путем. Писмени захтеви се предају органу надлежном за пријем поднесака (писарница Градске управе града Пожаревца).

Уколико се ради о захтеву странке, а за доношење првостепеног решења није потребно спроводити посебан испитни поступак, инспектор је дужан да донесе решење у року од 30 дана и достави га странци. У осталим случајевима инспектор је дужан да донесе првостепено решење и достави га странци најкасније у року од 60 дана од дана предаје захтева.

Странка има право жалбе на донето решење, која се подноси у року од 15 дана од дана пријема решења другостепеном органу (Градско веће града Пожаревца). Жалба мора бити допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица. Решење по жалби се мора донети и доставити странци најкасније у року од 60 дана рачунајући од дана предаје жалбе.

 

III Oдсек за послове комуналне полиције

Тел: 012/210-899

Послови комуналне полиције су :

– одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност ;

– вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности града;

– остваривање надзора у јавног градском,приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима града;

– заштита животне средине,културних добара,локалних путева,улица и других јавних објеката од значаја за град ;

– подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду,очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности града(тј.одржавање градског реда);

– предузимање хитних мера и учествовање у вршењу спасилачке функције

Комунални полицајац у обављању послова комуналне полиције има превентивна и репресивна овлашћења.

 

Превентивна овлашћења су : 1) упозорење ; 2) усмено наређење ; 3) провера идентитета ; 4)

довођење ; 5) прегледање лице и предмета ; 6) привремено одузимање предмета ;7) видео надзор ; 8) употреба стредстава принуде, и то физичке снаге,службене палице и средстава за везивање.

Репресивна овлашћења су ; 1 ) изрицање мандатне казне ; 2) подношење пријаве надлежном органу за учињено кривично дело ; 3) подношење захтева за вођење прекршајног поступка ;  4 ) обавештавање другог надлежног органа да предузме мере из своје надлежности.

Према члановима 6,7 и 8 Закона о комуналној полицији, комунална полиција врши сарадњу са грађанима, градским инспекцијским службама и са полицијом.

 

ПОСЛОВИ  ИЗВРШЕЊА

Teл: 012/539-696

Обавља све радње у циљу извршења свих решења које доноси Одељење; задужује се средствима за спровођење извршења и одговорна је за њихову исправност, непосредно на терену координира рад извршилаца  и правног лица које ради на пословима извршења.

Share: Facebook Twitter