Home » Gradska uprava » Department of Inspections and community policing activities
 

Department of Inspections and community policing activities

ODELjENjE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I POSLOVE KOMUNALNE POLICIJE

 

                                                                                        NAČELNIK : Olivera Najdanović

                                                                                        Tel: 012/539-782

U Odeljenju za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije  u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mesta, a na osnovu propisanih načela, obrazovani su odseci kao unutrašnje organizacione jedinice i to:

1.Odsek  građevinske, saobraćajne i inspekcije za zaštitu životne sredine

2.Odsek komunalne inspekcije

3.Odsek za poslove komunalne policije

– Poslovi izvršenja

 

I Odsek građevinske, saobraćajne i inspekcije za zaštitu životne sredine

Tel: 012/539 – 655,, 539 – 658

1.Građevinski inspektori  u svom radu postupaju po odredbama:

-Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 i 24/2011), -Zakona o održavanju stambenih zgrada („ Službeni glasnik RS“, broj 44/95 i 1/2001),

-Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama („ Službeni glasnik grada Požarevca“ broj 12/2010) i

-Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“, broj 33/97,31/2001 i 30/2010) .

U vršenju inspekcijskog nadzora građevinski inspektori postupaju po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranaka shodno članovima 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146. i 147. Zakona o planiranju i izgradnji.

Stranke zahtev za izlazak građevinskih inspektora dostavljaju pismenim putem preko pisarnice Gradske uprave u sobi broj 9 ili putem pošte .

Po pristiglom zahtevu građevinski inspektori izlaze na lice mesta, utvrđuju činjenično stanje, sastavljaju zapisnik i nakon toga postupaju u skladu sa svojim ovlašćenjima .

2.Saobraćajni inspektori u svom radu postupa u skladu sa nadležnostima definisanim sledećim zakonima:

Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 9/2002, 129/2007)

Na osnovu člana 18. stav 1. “Opština je odgovorna da, preko svojih organa, u skladu sa Ustavom i zakonom:” tačka 4. “uređuje i obezbeđuje obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti (linijski gradski i prigradski prevoz putnika u drumskom saobraćaju, javnih parkirališta) tačka 10. “uređuje i obezbeđuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rehabilitaciju i rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje lokalnim i nekategorisanim putevima, kao i ulicama u naselju;” tačka 11. “uređuje i obezbeđuje posebne uslove i organizaciju auto-taksi prevoza putnika.”

Zakon o komunalnim delatnostima

(„Službeni glasnik RS“, broj 88/11)

Na osnovu člana 3. “Komunalne delatnosti“ iz člana 2. ovog zakona jesu:

– “gradski i prigradski prevoz putnika je obavljanje javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji jedinice lokalne samouprave unutar naseljenog mesta ili između dva ili više naseljenih mesta tramvajima, metrom, trolejbusima i autobusima i obezbeđivanje prijema i otpreme putnika na stanicama i stajalištima, kao i saobraćajnim objektima koji se koriste u tim vrstama prevoza;”

7. ,,održavanje ulica i puteva u gradovima i drugim naseljima je izvođenje radova kojima se

obezbeđuje nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja i čuva i unapređuje upotrebna vrednost ulica, puteva, trgova, platoa i sl.“;

8. ,,upravljanje javnim parkiralištima je stvaranje i održavanje uslova za korišćenje javnih

saobraćajnih površina i posebnih prostora određenih za parkiranje motornih vozila, kao i uklanjanje i premeštanje parkiranih vozila i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila po nalogu nadležnog organa”.

Saobraćajna inspekcija Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Požarevca na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima vrši inspekcijski nadzor i kontrolu nad:

– prevozom putnika u prigradskom i gradskom saobraćaju na osnovu Odluke o prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Požarevca ,

– održavanjem ulica, puteva i drugih javnih površina, nalaže popravku, rekonstrukciju, modernizaciju i izvođenje drugih radova na održavanju ulica i saobraćajnica, na osnovu Odluke o lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama na teritoriji grada Požarevca,

– vrši kontrolu stanja horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije na teritoriji grada, nalaže njeno postavljanje, zamenu i uklanjanje,

– kontrolu auto-taksi prevoza na osnovu Odluke o auto-taksi prevozu na teritoriji grada Požrevca,

-vrši kontrolu i nadzor na osnovu Odluke o komunalnom uređenju, posebno u delu koji se odnosi na raskopavanje javnih površina.

Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju

(“Službeni glasnik RS”, broj 46/95,66/2001,61/2005, 91/2005, 62/2006 i 31/2011);)

Na osnovu člana 7. “Opština, odnosno grad, uređuje i obezbeđuje, u skladu sa zakonom, organizaciju i način obavljanja javnog prevoza putnika koji se obavlja na teritoriji jednog grada, i auto-taksi prevoza.”

Na osnovu člana 14. stav 2. “Opština, odnosno grad određuje stajališta koja mogu da se koriste za linijski prevoz putnika.”

Organizacija i način obavljanja javnog prevoza putnika uređen je gradskom Odlukom o prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada , dok su autobuska stajališta uređena gradskom Odlukom o autobuskim stajalištima. Nadzor i kontrolu na sprovođenju odredbi navedenih Odluka vrše saobraćajni inspektori gradske uprave.

Odredbama člana 44b. ovog zakona propisano je da se poverava opštinskoj , odnosno gradskoj

upravi vršenje poslova inspekcijskog nadzora nad primenom ovog Zakona i propisa donetim na osnovu ovog Zakona u obavljanju lokalnog prevoza i to: vanlinijskog prevoza putnika, linijskog i vanlinijskog prevoza stvari, prevoza za sopstvene potrebe lica i stvari i autotaksi prevoza, kao i da ovlašćeno lice opštinske, odnosno gradske uprave, u vršenju poslova inspekcijskog nadzora nad primenom ovog Zakona i propisa donetih na osnovu ovog Zakona, kojima se uređuje lokalni prevoz, ima dužnosti i ovlašćenja iz člana 44. i 44a. ovog Zakona.

Zakon o javnim putevima

(„Službeni glasnik RS“, broj 101/05 i 123/07 )

Na osnovu člana 91. zakona o javnim putevima (,,službeni glasnik RS“ broj 101/05 i 123/07),

utvrđeno je da nadležni inspektor opštinske, odnosno gradske uprave u vršenju poslova inspekcijskog nadzora nad primenom propisa kojima se uređuje zaštita opštinskoh puteva i ulica, ima prava, dužnosti i ovlašćenja republičkog inspektora za državne puteve utvrđenih ovim zakonom.

Saglasno Zakonu o javnim putevima saobraćajni inspektor ima ovlašćenja da predloži organu nadležnom za tehničko regulisanje saobraćaja zabranu saobraćaja ili saobraćaja određene vrste vozila, na opštinskom putu ili ulici, njegovom delu ili putnom objektu; naredi otklanjanje nedostataka na opštinskom putu i ulici, njegovom delu ili putnom objektu kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbednost saobraćaja; naredi rušenje i uklanjanje objekata izgrađenih, odnosno postavljenih u zaštitnom pojasu opštinskog puta i ulice i uklanjanje deponije otpada i smeća; naredi rušenje ili uklanjanje ograda, drveća, zasada, građevinskog i drugog materijala i natpisa podignutih, ostavljenih ili postavljenih suprotno odredbama ovog zakona; isključi iz saobraćaja na opštinskom putu i ulici vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole;

Spisak najvažnijih pravnih akata po kojima postupaju saobraćajni inspektori  :

1. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“, broj 33/97);

2. Zakon o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“, broj 88/2011);

3.Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (,,Službeni glasnik RS“ broj 46/95, 66/2001,61/2005, 91/2005, 62/2006 i 31/2011);

4.Zakon o javnim putevima (,,Službeni glasnik RS“ broj 101/05 i 123/07);

5.Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (,,Službeni glasnik RS“ broj 42 /2009);

6. Odluka o komunalnom uređenju („Službeni glasnik grada Požarevca“, broj 12/2010 i 6/2011);

7. Odluka o ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima(„Službeni glasnik grada Požarevca“, broj 5/2009);

8. Odluka o prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Požarevca(„Službeni glasnik grada Požarevca“ , broj 4/09);

9. Odluka o određivanju stajališta koja mogu da se koriste za linijski drumski prevoz („Službeni glasnik grada Požarevca“, broj 4/09);

10. Odluka o auto-taksi prevozu („Službeni glasnik grada Požarevca“ broj 3/2009);

11. Odluka o javnim parkiralištima („Službeni glasnik grada Požarevca“, broj 1/2010 i 8/2011),

3. Inspektor za zaštitu životne sredine obavlja poslove inspekcijskog nadzora koji se odnose na primenu mera propisanih sledećim zakonima kao i podzakonskim aktima donetih na osnovu istih:

-Zakon o zaštiti životne sredine(,,Službeni glasnik RS“ , broj 135/04 i 36/09) koji  uređuje integralni sistem zaštite životne sredine kojim se obezbeđuje ostvarivanje prava čoveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini i uravnotežen odnos privrednog razvoja i životne sredine u Republici. Sistem zaštite životne sredine čine mere, uslovi i instrumenti za : održivo upravljanje, očuvanje prirodne ravnoteže, celovitosti, raznovrsnosti i kvaliteta prirodnih vrednosti i uslova za opstanak svih živih bića;sprečavanje, kontrolu,smanjivanje i sanaciju svih oblika zagađivanja životne sredine.

-Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ( ,,Sl. glasnik RS“ , br.135/04, 36/09) uređuje

postupak procene uticaja za projekte koji mogu imati značajne uticaje na životnu sredinu, sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu, učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, prekogranično obaveštavanje za projekte koji mogu imati značajne uticaje na životnu sredinu druge države, nadzor i druga pitanja od značaja za procenu uticaja na životnu sredinu

-Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ( ,,Sl. glasnik RS“ , br.135/04, 36/09) uređuje uslove, način i postupak vršenja procene uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu, radi obezbeđivanja zaštite životne sredine i unapređivanja održivog razvoja integrisanjem osnovnih načela zaštite životne sredine u postupak pripreme i usvajanja planova i programa.

-Zakon o upravljanju otpadom ( ,,Sl. glasnik RS“ , br. 36/09 i 88/10) uređuje: vrste i klasifikaciju otpada; planiranje upravljanja otpadom; subjekte upravljanja otpadom; odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom; organizovanje upravljanja otpadom; upravljanje posebnim tokovima otpada; uslove i postupak izdavanja dozvola; prekogranično kretanje otpada; izveštavanje o otpadu i baza podataka; finansiranje upravljanja otpadom; nadzor, kao i druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom. Upravljanje otpadom je delatnost od opšteg interesa.

-Zakon o zaštiti prirode ( ,,Sl. glasnik RS“ , br. 36/09 i 88/10) -ovim zakonom uređuje se zaštita i očuvanje prirode, biološke, geološke i predeone raznovrsnosti kao dela životne sredine. Priroda kao dobro od opšteg interesa za Republiku Srbiju uživa posebnu zaštitu u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonima.

-Zakon o zaštiti vazduha ( ,,Sl. glasnik RS“ , br. 36/09)-ovim zakonom uređuje se upravljanje

kvalitetom vazduha i određuju mere, način organizovanja i kontrola sprovođenja zaštite i poboljšanja kvaliteta vazduha kao prirodne vrednosti od opšteg interesa koja uživa posebnu zaštitu.

*Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini ( ,,Sl. glasnik RS“ , br. 36/09 i 88/10) uređuje :

subjekte zaštite životne sredine od buke; mere i uslovi zaštite od buke u životnoj sredini; merenje buke u životnoj sredini; pristup informacijama o buci; nadzor i druga pitanja od značaja za zaštitu životne sredine i zdravlje ljudi.

Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja ( ,,Sl. glasnik RS“ , br.36/09)-ovim zakonom uređuju se uslovi i mere zaštite zdravlja ljudi i zaštite životne sredine od štetnog dejstva nejonizujućih zračenja u korišćenju izvora nejonizujućih zračenja.

Poslovi  inspekcijskog nadzora iz oblasti zaštite životne sredine obavljaju se kao povereni poslovi u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim i propisima iz oblasti Zakona o državnoj upravi, Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Uredbe o kancelarijskom poslovanju.

U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor donosi:

-rešenja i zaključke,

-podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka,

-podnosi prijave za pokretanje postupka za privredni prestup i podnosi krivične prijave,

-učestvuje u pripremi informacija za državne organe i medije

-priprema mesečne , kvartalne i godišnje izveštaje o radu,

-prpostupa po prijavama i izveštava o preduzetim merama,

-u oblasti administarcije radi kancelarijsku administarciju ( ažurno vođenje referntske sveske, arhiviranje predmeta..) u saglasnosti sa kancelarijskim poslovanjem.

-prikuplja i obrađuje podatke o postrojenjima koja podležu inspekcijskom nadzoru i obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca, kao i druge poverene poslove inspekcijskog nadzora nad zaštitom životne sredine.

Odsek  komunalne inspekcije

Tel: 012/539-782, 012/539-783, 012/539-696

 Organizacija Komunalne inspekcije

Komunalna inspekcija obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem zakona i gradskih propisa, u oblasti obavljanja komunalnih delatnosti, korišćenja, održavanja i čuvanja komunalnih objekata, uređenja javnih površina i javnih zelenih površina, dobara u opštoj upotrebi, njihovog funkcionisanja, korišćenja i zaštite, unapređenje i zaštite prava žitelja grada i seoskih naseljenih mesta u gradu Požarevcu, za nesmetano korišćenje komunalnih proizvoda, infrastrukture, javnih i zelenih površina opšte namene, objekata, uređaja i drugih sadržaja na njima, pod uslovima propisanim zakonom i gradskim propisima, kao i ispunjenje obaveza svih subjekata kojima je odlukom Skupštine grada povereno vršenje određenih komunalnih delatnosti i druge poslove utvrđene Zakonom i propisima Skupštine grada, odlukama i zaključcima Gradskog veća grada Požarevca i donosi rešenja u prvom stepenu na osnovu odredbi Zakona o opštem upravnom postupku.

Služba je organizovana u periodu od 7:00 do 15:00 časova.

Poslovi iz delokruga nadležnosti komunalne inspekcije:

Komunalna inspekcija vrši inspekcijski nadzor stanja komunalnih objekata i pružanja komunalnih usluga komunalnih preduzeća čiji je osnivač Skupština grada Požarevca i kojima je odlukama od strane Skupštine grada povereno vršenje komunalne delatnosti u oblastima:

– vodosnabdevanja, održavanja i eksploatacije gradske vodovodne mreže, objekata i uređaja, fontana, javnih česama i bunara;

– funkcionisanja i održavanja fekalne, kišne kanalizacije, objekata, instalacija i uređaja;

– funkcionisanja i održavanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;

– snabdevanja toplotnom energijom i održavanja objekata, uređaja i instalacija za proizvodnju i isporuku toplotne energije;

– održavanja čistoće javne i javne zelene površine opšte i posebne namene, objekata, uređaja i instalacija na njima, uklanjanja i deponovanja smeća i održavanja deponija;

– funkcionisanje i održavanje postrojenja za preradu smeća i otpadnih materija;

– funkcionisanja, održavanja i uređivanja pijaca;

– funkcionisanje javnih parkirališta;

– funkcionisanja, održavanja i uređivanja grobalja i načina sahranjivanja na njima;

– funkcionisanja gradske kafilerije, karantina, prihvatilišta za životinje bez staranja gospodara, javnih WS – a;

– održavanja puteva, ulica i drugih javnih i javnih zelenih površina u gradu i naseljenim mestima grada Požarevca;

– funkcionisanja i održavanja javne rasvete i drugih uređaja;

– održavanja spomenika i skulpturalnih dela;

– funkcionisanje i održavanje drugih komunalnih delatnosti od lokalnog interesa.

Drugi poslovi iz delokruga nadležnosti Komunalne inspekcije:

Osim nadležnosti vezanih za rad komunalnih objekata i javnih komunalnih preduzeća, Komunalna inspekcija vrši nadzor nad sprovođenjem odredbi Odluke o komunalnom uređenju u pogledu ispunjenja obaveza i zaštite prava svih subjekata obuhvaćenih odredbama pomenute odluke, odredbi Odluke kojom se propisuje radno vreme pojedinih poslovnih objekata u oblasti ugostiteljstva, zanatstva, turizma, prometa na malo i drugih usluga građanima grada Požarevca , Odluke kojima se reguliše način držanja domaćih životinja na teritoriji grada Požarevca i postupa po zahtevima i prijavama stranaka.

 

Opis postupaka za podnošenje zahteva i opis postupanja po dobijenom zahtevu:

Upravni postupak može biti pokrenut po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke. Zahtevi se mogu podnositi pismenim ili usmenim putem. Pismeni zahtevi se predaju organu nadležnom za prijem podnesaka (pisarnica Gradske uprave grada Požarevca).

Ukoliko se radi o zahtevu stranke, a za donošenje prvostepenog rešenja nije potrebno sprovoditi poseban ispitni postupak, inspektor je dužan da donese rešenje u roku od 30 dana i dostavi ga stranci. U ostalim slučajevima inspektor je dužan da donese prvostepeno rešenje i dostavi ga stranci najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje zahteva.

Stranka ima pravo žalbe na doneto rešenje, koja se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja drugostepenom organu (Gradsko veće grada Požarevca). Žalba mora biti dopuštena, blagovremena i izjavljena od ovlašćenog lica. Rešenje po žalbi se mora doneti i dostaviti stranci najkasnije u roku od 60 dana računajući od dana predaje žalbe.

 

III Odsek za poslove komunalne policije

Tel: 012/210-899

Poslovi komunalne policije su :

– održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost ;

– vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti grada;

– ostvarivanje nadzora u javnog gradskom,prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima grada;

– zaštita životne sredine,kulturnih dobara,lokalnih puteva,ulica i drugih javnih objekata od značaja za grad ;

– podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u gradu,očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti grada(tj.održavanje gradskog reda);

– preduzimanje hitnih mera i učestvovanje u vršenju spasilačke funkcije

Komunalni policajac u obavljanju poslova komunalne policije ima preventivna i represivna ovlašćenja.

 

Preventivna ovlašćenja su : 1) upozorenje ; 2) usmeno naređenje ; 3) provera identiteta ; 4)

dovođenje ; 5) pregledanje lice i predmeta ; 6) privremeno oduzimanje predmeta ;7) video nadzor ; 8) upotreba stredstava prinude, i to fizičke snage,službene palice i sredstava za vezivanje.

Represivna ovlašćenja su ; 1 ) izricanje mandatne kazne ; 2) podnošenje prijave nadležnom organu za učinjeno krivično delo ; 3) podnošenje zahteva za vođenje prekršajnog postupka ;  4 ) obaveštavanje drugog nadležnog organa da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

Prema članovima 6,7 i 8 Zakona o komunalnoj policiji, komunalna policija vrši saradnju sa građanima, gradskim inspekcijskim službama i sa policijom.

 

POSLOVI  IZVRŠENjA

Tel: 012/539-696

Obavlja sve radnje u cilju izvršenja svih rešenja koje donosi Odeljenje; zadužuje se sredstvima za sprovođenje izvršenja i odgovorna je za njihovu ispravnost, neposredno na terenu koordinira rad izvršilaca  i pravnog lica koje radi na poslovima izvršenja.

Share: Facebook Twitter