Home »
 

(Srpski) СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Руководилац Службе: Милутин Мрдак
Тел: 012/539-651
Служба за управљање људским ресурсима врши стручне, оперативне и административно техничке послове у остваривању надлежности и овлашћења начелника Градске управе и органа Града Пожаревца, а који се односе на послове управљања људским ресурсима и то: координацију послова који се односе на израду аката о унутрашној организацијии систематизацији радних места у Градској управи и других општих и појединачних аката које доноси начелник Градске управе, послове који су везани за кадровска питања, социјалну и здравствену заштиту запослених и сарадњу с другим органима; оглашава конкурс за попуну радних места у складу са законом и другим прописом, обавља стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата, припрема предлог Кадровског плана и стара се о правилном спровођењу донешеног Кадровског плана, организује стручно усавршавање службеника, процену ефеката спроведених обука, анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника, припрема предлог годишњег програма стручног усавршавања службеника и предлог финансијског плана за извршавање годишњег Програма стручног усавршавања, сачињава анализу резултата и врши праћење ефеката оцењивања службеника, води кадровске евиденције и персонална досијеа запослених, као и остале послове од значаја за каријерни развој службеника, обавља стручнотехничке и административне послове за Жалбену комисију Града Пожаревца, обавља послове пријаве, промене и одјаве запослених на обавезно социјално осигурање.

Share: Facebook Twitter