Почетак » О Граду
 

Информације од јавног значаја

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА-СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Граду Пожаревцу (за Скупштину Града, Градоначелника, Градско веће и Градску управу) је почев од 1.4.2009. године Небојша Трајковић, дипломирани правник, самостални саветник Градске управе Града Пожаревца. Исто лице је поново именовано за поменуто овлашћено лице почев од 26.6.2012. године.

Телефон: 012/539-670, факс: 012/222-521.
e – mail: ntrajkovic(et)pozarevac.rs

ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

  1. Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од   јавног   значаја   установљено   је   чланом   38.   Закона   о   слободном   приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник Републике Србије“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), који је ступио на снагу 13. новембра 2004. године.
  1. Надлежности Овлашћеног лица (члан 38. Закона) су:

* прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у    документ    који    садржи    тражену    информацију,    доставља    информацију    на одговарајући начин, одбија захтев решењем, пружа тражиоцима неопходну помоћ за остваривање њихових права утврђених овим законом;

* предузима мере за унапређење праксе поступања са носачима информација,  праксе одржавања носача информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења;

* подноси годишњи извештај Поверенику о радњама државног органа, предузетим у циљу примене овог закона;

*  стара се  о изради  и  објављивању Информатора  о раду државног  органа,  његовом ажурирању и доступности заинтересованим лицима.

* израђује годишњи Извештај о свом раду и исти доставља Поверенику

  1. Прописи које Овлашћено лице примењује

Овлашћено   лице   непосредно   примењује   односно,   поступа   по   одредбама Закона  о слободном  приступу информацијама од  јавног  значаја  и  Закона  о  општем управном поступку.

У  свом  раду,  овлашћено  лице  се  руководи  и  другим  законима  и  правним актима, као што су:

–  Закон о јавном информисању

–  Закон о локалној самоуправи

–  Статут Града Пожаревца

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ

Све информације настале у раду свих органа Града-Скупштине града, Градоначелника и Градског већа града Пожаревца и Градске управе града Пожаревца.

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА СЕ ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

Информације  од  јавног  значаја  су  све  информације  којима  располаже  орган  јавне власти,  настале  у  раду  или  у  вези  са  радом  органа  јавне  власти,  садржане  у  одређеном документу, а односе се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Сва  документа,  информације,  или  други  акти,  који  су  настали  у  раду,  или  у вези са радом државног органа, доступни су тражиоцима без икаквих ограничења.

Изузетан су осетљиви подаци, које штити Закон о заштити података о личности.

СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

У досадашњој пракси овог овлашћеног лица, највише захтева је било везано за питања из рада Градске управе града Пожаревца.

Најчешће тражене информације од јавног значаја су биле везане за плате запослених и друга примања, издвајања у буџету града за поједине намене, информације везане за поједине предмете у надлежности Градске управе града Пожаревца, најчешће Одељења за инспекцијске послове, информације везане за заштиту животне средине и др.

Нема ниједног захтева на који до сада није одговорено, изузев ако је захтев морао бити одбијен због законских ограничења.

Такав рад је допринео томе да се Град Пожаревац по питању примене овог Закона веома високо котира у Републици Србији, а на основу праћења стања у тој области од стране Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Град Пожаревац је на основу таквог рада 28.9.2012. године добио признање Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

ПОСТУПАК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

– Свако физичко и правно лице, па и држављанин стране државе, има право поднети захтев за приступ информацијама од јавног значаја, из надлежности Града Пожаревца (образац захтева можете добити код овлашћеног лица у канцеларији 48. Градске управе града Пожаревца, или замолити да Вам се достави на мејл, или га можете преузети са линка //pozarevac.rs/dokumentacija/ ).

Обрасце можете скинути и са сајта Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности на линку //poverenik.org.rs/index.php/sr/formulari.html .

Органи града не наплаћују трошкове умножавања докумената за слободан приступ информацијама од јавног значаја!

– Захтев се подноси у писменом облику, путем поште или непосредном предајом у писарници

Градске управе града Пожаревца,  или усмено на записник.

– Захтев треба да буде јасан и да садржи довољно података у вези са природом и садржајем тражене информације.

–  По  пријему  захтева,  овлашћено  лице  за  поступање  по  захтевима  за  слободан  приступ информацијама од јавног значаја дужно је да размотри чињенице и околности од значаја за обраду  захтева,  и  након  тога  упућује  интерни  захтев  одељењу,  служби,  одсеку  или  служби Градске  управе,  у зависности  од  тога  у  чијем  се  поседу  налази  тражена  информација  или тражени документ.

– Законски рок за доставу информација  или копије докумената је у зависности од врсте захтева 48 сати, односно 15 дана од дана пријема захтева,  а  у  случају  продужења  рока  на  40  дана,  овлашћено  лице  дужно  је  да  обавести тражиоца о разлозима за продужење.

– Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја може одбити захтев решењем, делимично или у целини, у следећим случајевима:

  1. уколико се утврди да тражена информација није информација од јавног значаја;
  2. ако би се давањем информације угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког  лица;  угрозио,  омео  или  отежао  поступак  откривања  кривичног  дела; озбиљно  угрозила  одбрана  земље,  национална  или  јавна  безбедност,  или  међународни односи;
  3. ако се документ или информација чува као државна, службена, пословна или друга тајна.
  4. када захтев за приступ информацијама од јавног значаја укључује личне интересе који се односе на приватност трећег лица.

 

 Захтев за приступ информацији од јавног значаја

  Информатор о раду Града Пожаревца (1,4 MiB, 48.278 преузимања)

 Признање за допринос афирмисању права на слободан приступ информацијама од јавног значаја

Подели са другима: Facebook Twitter